พบจำนวน 120 รายการข้อมูลทั้งหมด
รหัสผลงาน ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่
AA001 อุปกรณ์ช่วยเก็บสายเคเบิ้ลPP BAND
Cable collection equipment PP BAND
นายภาณุวงศ์ พลับบุรี,นายพงศธร ดีมูล,นางสาวภัทราภรณ์ แก้วน้ำอ่าง 2563
AA002 เครื่องเช็คอุณหภูมิเซ็นจูรี่เดอะมูฟวี่พล่าซ่า
Temperature Checker Century The Movie Plaza
นายธีรภัทร์ โพธิ์จันทร์ 2563
AA003 การออกแบบอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวของภาครัฐ
Design of Piboon Songkram Rajabhat University (PSRU) Rector Office According to Government Standard Green Building
จตุรยุทธ ด้วงสงกา1 วรนุช พรเสนาะ2 2563
AA004 ชุดสาธิตแจ้งเตือนระดับน้ำหอทำความเย็น
Demonstration set to alert the cooling tower water level
ธนาคาร คำพาสุข 2563
AA005 ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า 2ระบบแบบเคลี่อนที่
: Power Supply 2 Mobile Systems
วีรพล จันทร์จิตร กิตติพงษ์ สวนหอม 2563
AA006 ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง (ผ้าใบสี่ทิศทาง)
DC Air Conditiong Cleaning Kit
จิรพงค์ ศรีชมชื่น 2563
AA007 อุปกรณ์ขจัดสิ่งกีดขวางท่อปฏิกูลด้วยแรงอัด
Compression barrier pipe elimination equipment
นายยุทธนา จันทร์เพ็งเพ็ญ 2563
AA008 ชุดแจ้งเตือนระดับน้ําล้นควบคุมด้วยตัวสื่อสารสัญญาณดิจิตอล
The overflow notification set is controlled by the digital signal communicator
พิสิษฐ์ วะทา 2563
AA009 ชุดสาธิตมอเตอร์แบบสเต็ปปิ้งมอเตอร์
Stepping motor demonstration set
กิตติศักดิ์ ขูลิลัง 2563
AA010 ระบบควบคุมอัตโนมัติถังละลายน้ำตาล
Automation Melting Sugar Plant Control System
นายธีระ หลักแหลม /นายธนพนธ์ ปาณะดิษฐ 2563
AA011 ระบบทำความสะอาด หัววัดเซ็นเซอร์ pH อัตโนมัติ
Cleaning system Automatic pH sensor
วีระศักดิ์ แสงสุข, พงศธร สิงห์รอ 2563
AA012 เครื่องทดสอบอัลเทอร์เนเตอร์และมอเตอร์สตาร์ท
Alternator and motor starter testers
วีรพล ชัยวงค์1 อุเทน โปยขุนทด2 ชนะ แตงคง3 2563
AA013 เครื่องทดสอบแรงม้าเบรคเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
Brake Horsepower Tester for Gasoline Small Engine
วิโรจน์ จันน้อย1 อุเทน โปยขุนทด2 พิษณุ คมขำ3 2563
AA015 ชุดสาธิตเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านเว็บไซต์ IoT
Humidity Temperature Monitor via IoT website
นายณัฐวัฒน์ แก้วกวย นายเอกพล คุ้มญาติ 2563
AA018 โครงการชุดสาธิตเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแจ้งเตือนผ่านไลน์
Temperature and Humidity Notify Via LINE Demonstration Set
นพรัตน์ สีตลพฤกษ์,นายนพชัย แผลงไพรี 2563
AA019 เครื่องฟื้นฟูสารทำความเย็น
Refrigerant Recycle Recovery Machine
ชลิต พิพัฒน์พิมพา 1. รัตนะ พาขุนทุด 2. เจต ถาวร 3. 2563
AA020 อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่อง Machining center
EQUIPMENT FOR HOLDING WORKPIECES ON THE MACHINE MACHINING CENTER
วชิรวิทย์ แก้วพวงคำ, จตุรวัฒน์ จีนหลักร้อย, ศุภกร ประทิศ, เพ็ญศิริ ทองทวี, สุวัฐชัย วัชรถาวรศักดิ์ 2563
AA021 ชุดทดสอบอุปกรณ์ล็อคไฟฟ้า
Electric lock device test set
นายณรงค์เดช ดวงพรม นายพิสิษฐ์ ภูสิตตา 2563
AP001 โครงการออกแบบอาคารปฏบัติการสาขาเทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์/วางผังแม่บทวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกแห่งใหม่
Design of an Operation Building in Transport and Logistics Technology / New Master Plan of Phitsanulok Technical College
นายศุภกิตติ์ บุญแท้ 2563
AP002 โครงการออกแบบอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการสำหรับผู้อายุ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Design of Sports and Recreation Center Building for the Elderly in Mueang District, Phitsanulok Province
เตวิชธารณ์ ปรุงศักดิ์ 2563
AP003 ศูนย์จัดแสดงผลิตภัณฑ์กรมราชทัณฑ์จังหวัดพิษณุโลก
Phitsanulok Department of Corrections Products Exhibition Center
นายสยามรัฐ จันทร์หอม 2563
AP004 โครงการหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
PHITSANULOK MUNICIPALITY TO PROMOTE LONG-TERM LEARNING
วรวิทย์ ด้วงภู่ทิม 2563
AP005 เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์กึ่งอัตโนมัติ
Changing the Brake Fluid in Semi-Automatic Transmission Cars with the use of a Machine Oil Changer.
วัชรชัย พันธ์น้อย 2563
AP006 เครื่องสับเศษพืชผักในครัวเรือน
Household vegetables scrap chopper machine
อุเทน1 พิษณุ คมขำ2 2563
AP007 เครื่องกําเนิดแสงสําหรับสอบเทียบเครื่องวัดแสง
Light generator for light meter calibration
นายสมชาย แสงสว่าง , นางสาวพัณณิตา ปีอาทิตย์ 2563
AP008 ชุดสาธิตอุปกรณ์ระบบควบคุมการ เข้า-ออก ประตู ยี่ห้อ Bosch
System equipment demonstration set Access Control by Bosch
นายสุทธิกานต์ สุทธิกุล , นายณรงค์ ปันดี 2563
AP009 สวิตช์เปิด-ปิดไฟออนไลน์ห้องควบคุมอาคารมาตรธำรง (NIMT)
Switch Online in The Control Room for Maattam-rong building
อรรถพร พูลสวัสดิ์ 2563
AP010 อุปกรณ์ช่วยถอดตัวตรวจจับควัน
Removal equipment smoke detector
นายชัยณเรศน์ แสนเขียววงศ์ นายกิตติพร อ้วนสะอาด 2563
AP011 เครื่องบดหลอดไฟแบบชนิด T5-28W,T5-18W
LAMP GRINDER
ศุภวิชญ์ ทองหล่อ ,นายเฉลิมวุฒิ สาใจ 2563
AP012 เครื่องพ่นทรายไร้ฝุ่น
Dust-free sandblasting machine
เพชรพนม จันทร์ติ๊บเป็ง1 รัตนะ พาขุนทด2อิทธิพล ไชยมงคล3 2563
AP013 ชุดแจ้งเตือนเสียง Fire Alarm ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
Fire Alarm sound notification vis the application line
นายจักรพงศ์ บุตรโสภา , นายนพนัย อยู่ลบ 2563
AP014 ถังเติมน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายระบบลม
Tank fill gear oil, rear gear oil with pneumatic system.
พิทักษ์พงษ์ สังข์ยก1 เจต ถาวร2 2563
AP015 ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นถังน้ำอยู่ด้านล่าง
Hot and cold water dispenser, water tank at the bottom
นายธนากร พาคำ นายอภิชัย เอี่ยมอ่อง 2563
AP016 ชุดจำลองระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์
Line alert system simulation kit
ณัฐพล อุ่นกล่อม1 เจต ถาวร2 2563
AP017 เครื่องให้อาหารปลาพลังงานแสงอาทิตย์
Solar powered fish feeders
ณัฐพล สอนคุ้ม1 รัตนะ พาขุนทด2 2563
AP018 ชุดแจ้งเตือนกันขโมยรถจักรยานยนต์ผ่านมือถือ
Motorcycle anti-theft alarm set via mobile phone
กฤติกร สีพันธ์1 เจต ถาวร2 2563
AP019 เครื่องถอดสปริงโช้คอัพ
Shock absorber removing machine
พงศกร ชากัณฑ์1ชนะ แตงคง2 2563
AP020 ตัดหญ้าระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
LAWN MOWERELECTRIC dC MOTORR
นิภัทร วงค์พรม 2563
AP021 ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(ผ้าใบสำหรับเครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง)
Air conditioner wash set (canvas for four directions air conditioner)
วายุ ด้วงธรรม,วัชระ ยาพรม 2563
AP022 ชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ำโสโครกล้นแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
Demo Detection Sewage by the Sensor Notification to the LINE Application
นายปฐมพร แสงใต้ 2563
AP023 ชุดสาธิตแจ้งเตือนน้ำล้นอัจฉริยะ
The Intelligent and Overflow level of water demonstration set via mobile line Application
นาย กฤษณวัฒน์ เพ็งกระจ่าง นาย สาธิต สวนสอน 2563
AP024 ชุดฝึกวิเคราะห์ระบบปรับอากาศรถยนต์
Car Air Conditioning System Analysis Kit
พงศกร ใจจิตร1 รัตนะ พาขุนทด2 2563
AP025 ชุดจ่ายไฟพลังงานลม
WIND ENERGY POWER SUPPLY SET
วัชรพล ต้นแก้ว , กิตติรัตน์ สมบาลจิตร 2563
AP027 ชุดทดสอบเครื่องตรวจจับควันและความร้อน
HEAT AND SMOKE DETECTOR TESTING
ละอองทิพย์ บุญพึ่ง ,วจีแพร เขียวปัญญา 2563
AP028 ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์ทโดยตรง)
ELECTRIC MOTROR CONTROL EXPERIMENT KIT (DIRECT START CIRCUIT)
น้ำตาล แหล้ทอง 2563
AP030 ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ำหมุนเวียน(ผ้าใบสำหรับเครื่องปรับอากาสแบบเเยกส่วน)
Air Conditioner Cleaning Set, Circulating Water System(Canvas For Split Air Conditioner)
จิรพัส รักเสน,สาคร ช่วยเมือง 2563
AP031 ชุดฉีดน้ำอเนกประสงค์
Multi-purpose Water Jet
ศิวกร พรชัยจิระศิริ 2563
AP032 ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์(วงจรกลับทางหมุน )
ELECTRIC MOTROR CONTROL EXPERIMENT KIT (REWARD-FORWARD CIRCUIT)
เบญจพร พรมจิ๋ว , ตรีวิทย์ อินทำมา 2563
AP033 ชุดประลองระบบควบคุมเครื่องยนต์ HONDA CIVIC R18
HONDA CIVIC R 18 Engine Control System Tournament Set
เอกพล ถาบุญเรือง1 อุเทน โปยขุนทด2ชนะ แตงคง3 2563
AP034 เครื่องดูดน้ำมันอเนกประสงค์
Iltipurpose oil suction machine
ชุมแพ มรกพนา1 พิษณุ คมขำ2 อิทธิพล ไชยมงคล3 2563
AP035 เครื่องเติมน้ำมันเกียร์ออโต้
Automaic Gear Oil Fillng Machine
ชนนาวัน ปลูกเงิน1 อิทธิพล ไชยมงคล2 2563
AP036 โปรแกรมการลงคะแนนการเลือกตั้ง
Election voting program
จิรยุทธ แน่พิมาย ณัฏฐกิตติ์ เขียวอินทร์ 2563
AP037 กล้องบันทึกแจ้งเตือนผ่าน LINE
Camera alert notification
นายธนชัย เสือน้อย,นายฐิติพงษ์ บัวดี 2563
AP038 การสร้างคู่มือการติดตั้งอุปกรณ์บนเครื่อง CNC Lathe รุ่น HARDINGE GS2000
Creating Equipment Installation Guide on the HARDINGE GS2000 CNC Lathe
พชรพล หงษ์ทอง , ชลธาร ม่วงเส็ง , เพ็ญศิริ ทองทวี , ชนะจิต คำแผง 2563
AP039 เครื่องเปิดฝาบ่อบำบัด
Therapy tank opener
นาย เอกลักษณ์ รัตนเสถียร 2563
AP040 เครื่องล้างกรองฟิลเตอร์ภายในอาคารเดอะพาร์คชิดลม
CLEANING FILTER
นันทวัฒน์ ชนัทนาวา 2563
AP041 ชุดฝึกระบบปรับอากาศรถยนต์
Car air conditioning system training set
ชัยวัฒน์ ขวัญเขียว1 รัตนะ พาขุนทด2 2563
AP042 วิวแชร์ไฟฟ้า
Electric Wheelchair
1.คิมหันต์พีธรากร 2.ชนะ แตงคง 2563
AP043 ห้องปรับอากาศเคลื่อนที่
Mobile air conditioner room
ธีรภัทร์ พรมดวง1 พิษณุ คมขำ2รัตนะ พาขุนทด3 2563
AP044 หมวกกันน็อคเตือนเมื่อไม่รัดสายรัดคาง
THE HELMET WARNS WHEN NOT WEARING THE CHIN
ธนดล อยู่คง กิตติภพ ทองมาก สุรเชษฐ์ รัตนเกศ นรินทร์ แคนติ ภูริพงษ์ อักษรพิมพ์ 2563
AP045 ชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำผ่าน netpie freeboard
A water speed level demonstration set via the netpie freeboard
นาย จักรี ตั้งใจ นาย วรรธนัย พระสนชุ่ม 2563
AP046 การพัฒนา Checking fixture เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดในการผลิต
THE DEVELOPMENT CHECKING FIXTURE TO REDUCE PRODUCTION ERRORS
กฤษณะ นาคคล้าย, ชนะพงศ์ จันสน, ชนะจิต คำแผง 2563
AP047 คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่อง Mazak 430a กรณีศึกษา บริษัท สุทธิพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Installation guide Workpiece jigs on the Mazak 430a Case study : Sutthiphong Engineering CO.LTD
ชิษณุพงศ์ ถมทอง วัชรพงษ์ โฉมเกตุ เพ็ญศิริ ทองทวี 2563
AP048 เครื่องเลเซอร์ มินิ ซีเอ็นซี
Laser Mini CNC
ธีรศักดิ์ เรืองจุ้ย,อาทิตพงศ์ เกษรพรม,เผด็จ พูนไพบูลย์โรจน์ 2563
AP049 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบทำให้เกิดอุบัติเหตุของพนักงานฝ่ายผลิต
A study of factors affecting production accidents of production staff
ภรวัฒน์ธน บุญนำแสง , ธนาวัฒน์ เชื่อเจ็ดตน, ชนะจิต คำแผง, เพ็ญศิริ ทองทวี, 2563
AP050 การศึกษาการสร้างแม่พิมพ์ Progressive Die STAY REGULATOR กรณีศึกษา บริษัท เอ็น ที. ออโต้โมล์ จำกัด
Study of Progressive Die Metal Molding STAY REGULATOR Case study of N.T. AUTO MOLD CO.LTD
ณัฐดนัย พานิชผล,อภิสิทธิ์ ศิริ 2563
AP051 เครื่องตรวจนับชิ้นงานอัตโนมัติ
AUTOMATIC COUNTING MACHINE
จักรพันธ์ พันท้วม วุฒิชัย ศรีสด ชนะจิต คำแผง เพ็ญศิริ ทองทวี 2563
AP052 อุปกรณ์ดึง DOWEL PIN
Pulling device dower pin
ก้องภพ เหล่าหอม , ภูฤทธิ์ อภัยจิตร์ , ชนะจิต คำแผง , เพ็ญศิริ ทองทวี , 2563
AP053 อุปกรณ์ ลบครีบรูด้วยมือ
REMOVE THE HOLE FIN BY HAND
อภิสิทธิ์ สังข์ทอง, วรงค์ บุรมโคตร, ชนะจิต คำแผง, เพ็ญศิริ ทองทวี, 2563
AP054 การออกแบบและสร้างเครื่องมือถอดและประกอบซีลเพลาข้างรถยนต์
Designing and Constructing tools for assembling and removing the side seal of a car shaft.
นางสาวกาญจนา กรรณิการ์ 2563
AP055 เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
Battery regenerator
มงกุฎเพชร พีธารากร1 อุเทน โปยขุนทด2 2563
BP001 การพัฒนาเว็บไซต์ทางด้านการบริหาร ด้านสินค้าคงคลังระบบ Check Part แผนก Assembly กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
Website Development for Inventory Management, Check Part System Assembly Division. Case Study of TechnoPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.
วรารัตน์ ทองดี 2563
EA001 การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย
DEVELOPMENT OF MATERIAL DISBURSEMENT SYSTEM CASE STUDY SONY TECHNOLOGY THAILAND CO., LTD
อานุภาพ วันชา 2563
EP001 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ร้านน้ำดื่มพิกุลแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
PRODUCT COST-BENEFIT ANALYSIS OF VOCATIONAL COLLEGE BUSINESS INCUBATION CENTER, PIKULKAEW BEVERAGE SHOP, UTTARADIT VOCATIONAL COLLEGE.
เสาวภาคย์ ห้องพ่วง, อรสา เครือคำ 2563
EP002 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวพันธุ์หอมปทุมกับข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ กรณีศึกษานางสาวสุนันท์ ใคร้คง บ้านแหลมถ่อน ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
COMPARISON ON COST AND RETURN BETWEEN THAI PATHUMTHANI FRAGRANT RICE AND RICE BERRY: CASE STUDY OF MISS SUNAN KRAIKONG, BAN LEAM THON, KOI SUNG SUB-DISTRICT, TRON DISTRICT, UTTARADIT PROVINCE
นางสาววราภรณ์ สุขใส และนางสาวชุติมา มูลมา 2563
EP003 การจัดการสินค้าคงคลังปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการพยากรณ์ บริษัท ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ จำกัด
CHEMICAL FERTILIZER INVENTORY MANAGEMENT BY FORECASTING METHOD OF CHAI FA KASETPUN COMPANY LIMITED
นางสาวกชพร คลังวิเชียร และ นางสาวสุกัญญา มั่นอิ่ม 2563
EP004 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการขายสินค้าเลนส์กล้องบันทึกภาพ กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Development of a System for Recording Sales Data of Camera Leans Products Case study: Sony Technology (Thailand) Company Limited
พิชัยยุทธ สินพูล 2563
EP005 ระบบค้นหาข้อมูล Kaizen & Suggestion กรณีศึกษาบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
KAIZEN & SUGGESTION SEARCH SYSTEM, CASE STUDY, TBKK (THAILAND) COMPANY LIMITED
ทิชากร บัวเผื่อน 2563
EP006 การพัฒนาเว็บไซต์ระบบบันทึกข้อมูลการใช้งานInner Lid กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด.
DEVELOPMENT OF THE WEBSITE FOR RECORDING INNER LID DATA CASE STUDY: TECHNOPLAS INDUSTRY (THAILAND) COMPANY LIMITED
จิระภัส พิมทอง 2563
EP007 การพัฒนาระบบการจองตู้แชมเบอร์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
The development of chamber booking system Case study Sony Technology (Thailand) Co.,Ltd.
นางสาวศิรินภา โยเหลา 2563
EP008 การพัฒนาเว็บไซต์ระบบบันทึกยอดการผลิตสินค้า กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
WEBSITE DEVELOPMENT FOR PRODUCTION RECORDING SYSTEM: CASE STUDY : TECHNOPLAS INDUSTRY (THAILAND) COMPANY LIMITED
กัญญารัตน์ ชูวิทย์ 2563
EP009 การพัฒนาเว็บไซต์ระบบการเก็บเลนส์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Website development for lens collection system Case Study : Sony Technology (Thailand) Company Limited
สุนทร ชุมไพรสณฑ์ 2563
EP010 การพัฒนาเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลพนักงานในบริษัท กรณีศึกษา บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด
The Development of Website to store employee information in the company Case Study: Complete Auto Rubber Manufacturing Company Limited
นางสาวอุไรวรรณ ฉนวนน้ำ 2563
EP011 การศึกษาระบบการขาดลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Study of absence system in case of Sony Technology (Thailand) Company Limited
การศึกษาระบบการขาดลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 2563
EP012 การพัฒนาระบบบันทึกอุปกรณ์กล้องการนำเข้า – นำออก กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Development of import - export camera equipment recording system Case study : Sony Technology (Thailand) Company Limited
พนิดา เพชรดำ 2563
EP013 การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา : หมู่บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
DEVELOPMENT OF VILLAGE FUND ACCOUNTING SYSTEM CASE STUDY : THORNIMIT VILLAGE, VILLAGE NO. 9, RONGKAT SUB-DISTRICT
อภิสิทธิ์ เขียวสลับ , วริญา นาลัย 2563
EP014 การพัฒนาระบบPart Supply ของ Warehouse กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
The development of part supply system in warehouse Case study : Sony Technology (Thailand) Company Limited
นางสาวภัทรวดี จิตสว่าง 2563
EP015 การพัฒนาระบบยืม-คืนอุปกรณ์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
The development of Borrowing and Returning For Equipment System Case study: Sony Technology Company Limited
นางสาวศรัณย์พร เป็นสุข 2563
EP016 การศึกษาสาเหตุการเกิดหนี้ค้างชำระของลูกหนี้สินเชื่อสถาบันการเงินที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ สาขาทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์
THE EDUACTION CAUSES OF OVERDUE LOANS OF DEBTORS FROM FINANCIAL INSTITUTION CREDITORS REGISTERED IN THE STOCK EXCHANGE MARKET AT THUNGYANG BRANCH, UTTARADIT PROVINCE
ทิพย์สุดา เมฆอากาศ , อรพรรณ มั่นแย้ม 2563
EP017 การพัฒนาโปรแกรมบันทึกเวลาปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด
Development of operating time recording program Case study : CIMB Thai Auto Company Limited
จักรพันธ์ แก้วกราด 2563
EP018 การศึกษา ผลการใช้งานระบบและกลไกของกลุ่มคำสั่งมาโคร (Macro) ในการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายนำเข้าชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
RESEARCH REGARDING TO THE OUTPUT OF IMPLEMENTING A SERIES OF COMMANDS "MACRO" TO RECORD ALL EXPENSES ASSOCIATED WITH IMPORT AUTOMOTIVE COMPONENTS OF AUTOMOBILE MANUFACTURING COMPANIES IN PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA.
ปทิตตา ศรีธรรมศักดิ์ , พรพรรณ เพ็ชรใส 2563
GA001 เครื่องดักจับหนูอัตโนมัติแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน
Automatic mouse trap for alert via smartphone
ภควัต เจนไพศาล 2563
GP001 การพัฒนาระบบติดตามตาแหน่งรถนำสารด้วยระบบจีพีเอส ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
THE DEVELOPMENT OF MESSAGE CARRIER TRACKING SYSTEMS WITH GPS VIA MOBILE NETWORK
เจตริน ประเสริฐกุล, นัฐกานต์ บุญร่วม, พล งอกอ่อน, พวงมาลัย จันทรเสนา 2563
GP002 การพัฒนาระบบตรวจจับภาพบุคคลด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันสนทนาออนไลน์
DEVELOPMENT OF PIR (PASSIVE INFRARED) SENSOR DEVICE VIA LINE
นายเมธา มาลาลักษณ์, สุภัทรชัย บุญช่วยสุข,พล งอกอ่อน, พวงมาลัย จันทรเสนา 2563
GP003 การพัฒนาระบบบริหารวัสดุคงคลัง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีอิเล็กทรอนิกส์
THE DEVELOPMENT OF MATERIAL INVENTORY SYSTEM CASE STUDY OF MANEE ELECTRONICS PARTNERSHIP LIMITED
นายสุธินันท์ ตั้งศรีวงค์, นายวัลลภ คงพ่วง,วชิรบดินทร์ ศุภธรรารักษ์, พวงมาลัย จันทรเสนา, พงษ์วิทย์ จันทร์พุฒ 2563
GP005 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการเข้างานด้วยฟิงเกอร์สแกนผ่าน แอปพลิเคชันสนทนาออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท พี.ซี.โอ.เอ เทคโนโลยี จำกัด
THE EMPLOYEE IS TIME ATTENDANCE NOTIFICATION SYSTEM WHIT FINGER SCAN VIA ONLINE CHAT APPLICATION CASE STUDY P.C.O.A TECHNOLOGY COMPANY
หัสวรรษ เกษกาญจน์, ปิยพงษ์ สุขเกษม, พล งอกอ่อน, พวงมาลัย จันทรเสนา 2563
GP006 ชุดสาธิตเซอร์โวมอเตอร์
SERVO MOTOR DEMONSTRATION SET
เกริกพล พุฒนาค 2563
GP007 เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำท่วมและส่งสัญญานผ่านไลน์
Flood sensor and transmit signals via LINE
ก้องภิภพ พรมทอง 2563
GP008 ชุดสาธิตตู้เก็บเครื่องมือสแกนลายนิ้วผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
Damonstraion set of finger scan tool storage cabinet through application line
ชัยณรงค์ รอดคง 2563
GP009 การพัฒนาระบบรับงานป้าย กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิปปรินท์ติ้ง
THE DEVELOPMENT OF MATERIAL INVENTORY SYSTEM CASE STUDY OF ZIPPRINTING PARTNERSHIP LIMITED
พณัฐดา ราชา, อริสรา มีใจมั่น, วชิรบดินทร์ ศุภธีรารักษ์, พวงมาลัย จันทรเสนา, ธนมญพฤทธิ์ สุขธนานิภาสิริ 2563
HA001 ชุดสาธิตวาล์วปรับปริมาณลมผ่านสมาร์ทโฟน
Demonstration set of air volume adjustment valve Via smartphone
กวีวัฒน์ ทองนาค และ อนุรักษ์ บริหาร 2563
HA002 เครื่องขจัดสิ่งอุดตันในท่อด้วยระบบแรงดัน
Project for removing clogged pipes in pipes by pressure system
ธนวัฒน์ เพ็งสลุด,ภูมินทร์ ปันเงิน 2563
HA003 เครื่องช่วยยกมอเตอร์ไฟฟ้าแฟนคอยล์ยูนิต
Electric motor lift fan coil unit
นายไชยา บางปรากฏ นายพลาดล เทศทอง 2563
HA004 การทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเชื้อเพลิงชีวภาพ
Testing the efficiency of biofuels of petrol engines
ภมร หุมนา ไรวินทร์ ปัญญาอ้าย พิชัย ทองทา 2563
HP001 ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ำหมุนเวียน(ผ้าใบแบบติดผนัง)
AIR CONDITION CLEANING SET CIRCULATING WATER SYSTEM (WALL CANVAS)
วันมงคล พันธ์ไพบูลย์ , เทพพิทักษ์ ผิวทอง 2563
HP002 ชุดโพเดียวกล่าวรายงานพับเก็บได้
FOLDABLE PODIUM REPORT SET
ทัศนีย์ สิทธิ, น้ำทิพย์ เกษทองมา 2563
HP003 โพเดียมประธานพับเก็บได้
FOLDABLE PODIUM CHAIR SET
จักรพรรดิ์ ขันขวา , จิรพงศ์ สีหาวงษ์ 2563
HP004 ชุดทดลองการควบคุมมมอเตอร์ไฟฟ้า(วงจรเรียงลำดับ)
ELECTRIC MOTOR CONTROL EXPERIMENT KIT (SEQUENTIAL CIRCUIT)
กันฑิมา คูณมี , ปราราถนา สุขเสถียร 2563
HP005 ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์เดลต้า)
ELECTRIC MOTROR CONTROL EXPERIMENT KIT (STAR-DELTA CIRCUIT)
กฤติมา วดีศิริศักดิ์ 2563
HP006 ปั้มน้ำไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง
High pressure DC water pump
ธนากร กรอารีรัตน์ 2563
HP007 การพัฒนาเครื่องทะลวงท่อ 3 ระบบ
3-System Pipe Cleaning Device
วัชรพงษ์ สินทา 2563
HP008 ชุดสาธิตเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างด้วยการเคลื่อนไหวและแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น Line
Demonstration set to turn on-off the electric light with movement and alert through the Line application
สุรศักดิ์ ทับทิม และฐาปกรณ์ เกตุปาน 2563
HP009 ชุดทำความสะอาดฟิลเตอร์และคอยล์ AHU
AHU Filter and Coil Cleaning Set
1. ณัฐพล พุกเกิด 2. ศิวัช พานทอง 2563
HP010 โครงการชุดสาธิตการแจ้งเตือนน้ำท่วมผ่าน LINE และตัดไฟอัตโนมัติ
lood warning demonstration kit via cut off LINE and auto
นพเดช แผลงไพรี ภานุพงศ์ เทพสุวรรณ์ 2563
HP012 อุปกรณ์อำนวยความสะดวก Smoke Check และถอด Smoke Detector
Smoke Check Facility and Smoke Detector
พิทวัส กลิ่นบ้านหม้อ 2563
HP013 ชุดสาธิตอุปกรณ์แจ้งเตือนถาดน้ำล้นเดรนแอร์ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
Demonstration set of equipment to alert the overflow tray of the air conditioner through the application line
บุญมี ฟักเฟื่อง และ ทิพวรรณ แก้วนัยจิตร์ 2563
HP014 เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก็ส LPG รั่วไหลผ่าน Application Line
LPG Gas alarm and detector notification via the application line
นายเฉลิมชัย เดียงขุนทด นายสมศักดิ์ แซ่ม้า 2563
HP015 เครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ช่วยออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์
3D printer to help design automotive parts
ณัฐพล วังคีรี สุรชาติ พันมาก นันทิพัฒน์ นาคมี 2563
HP016 รถยนต์อเนกประสงค์เพื่อการเกษตร
THE CAR VERSATILE FOR IN AGRICULTURE
ชนินธร สุขเมือง ชาญณรงค์ ดอกแก้ว อมรินทร์ สนเทียนวัด 2563
HP017 หุ่นยนต์ติดกล้องวงจรปิดควบคุมระยะไกล
cctv robot with remote control
2563