อุปกรณ์ช่วยถอดตัวตรวจจับควัน
Removal equipment smoke detector

Main Article Content

นายชัยณเรศน์ แสนเขียววงศ์ นายกิตติพร อ้วนสะอาด

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสร้างอุปกรณ์ช่วยถอดตัวตรวจจับควัน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยถอดตัวตรวจจับควันโดยคณะผู้จัดทำได้ออกแบบและจัดสร้าง โดยการทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานโดยการอุปกรณ์ช่วยถอดตัวตรวจจับควัน ถอดตัวตรวจจับควันเป็นจำนวน 10 ครั้งและกลุ่มตัวอย่างโดยใช้พนักงานของบริษัท พร้อมเทคโนเซอร์วิสเป็นผู้ทดสอบ 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผลการตรวจพบว่าอุปกรณ์ช่วยถอดตัวตรวจจับควัน จากผู้ใช้งานจริงจำนวน 5 คน จากการทดสอบพบว่าผู้เชี่ยวชาญได้มีความคิดเห็น อุปกรณ์ช่วยถอดตัวตรวจจับควันผลสรุปรวมพบว่า อุปกรณ์ช่วยถอดตัวตรวจจับควันอยู่ในเกณฑ์ ดี ค่าเฉลี่ยรวม (=4.52) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D=0.077236312)
     ผลการหาความพึงพอใจของพนักงานบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส ที่มีต่อการใช้งาน อุปกรณ์ช่วยถอดตัวตรวจจับควันการประเมินความพึงพอใจ  โดยสุ่มจากพนักงานบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส 5 คน  ผู้ประเมินการทำงานจริง 5 คน  ในการทดลองการทำงานอุปกรณ์ช่วยถอดตัวตรวจจับควันผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากพนักงานบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส ผู้ทดสอบการทำงานจริง 5 คนพบว่าผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินอุปกรณ์ช่วยถอดตัวตรวจจับควันโดยสุ่มจากผู้ทดสอบการทำงานจริง 5 คน จากการทดสอบอุปกรณ์ช่วยถอดตัวตรวจจับควันได้ผลสรุปรวม พบว่า อุปกรณ์ช่วยถอดตัวตรวจจับควัน อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุดค่า เฉลี่ยรวม ( =4.56) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D=0.077236312)
คำสำคัญ:ช่วยถอดอุปกรณ์,ประสิทธิภาพ

The purpose of this research to design, build Smoke detector removal deviceSmoke in order to study the efficiency of the equipment for removing smoke detectors. The panel was designed and constructed by testing the performance of the equipment by removing smoke detectorsRemove the smoke detectors in the amount of 10 times and the sample using the company's staff With techno-service as 5 testersResearch tools The results showed that the device helps remove smoke detectors. From 5 actual users, the test found that experts have opinions. Smoke detector removal device the summary results show that Devices for removing smoke detectors are good, average, total. (x̅ =4.52) And deviation(S.D.=0.077236312)

Results of the finding of employee satisfaction with Techno Service That has to use Smoke detectors, satisfaction assessmentsRandomly selected from 5 company employees with techno-service, 5 actual evaluators in the operation experiment, smoke detectors assist devicesThe result of the average satisfaction from the employees with the Techno Service 5 actual testersFound that experts have evaluated the device to remove smoke detectors Randomly selected from 5 real testersFrom testing the device to remove the detector The overall results showed that the smoke detector removal device was in the highest range. Total average(x ̅ =4.56) and deviation (S.D=0.077236312)
 
Keywords: Helps to Remove,Effectively

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
 
ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire alarm System). (ออนไลน์)

          อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector). (ออนไลน์)

(25 กรกฎาคม 2562). จาก https://smokedetectorthai.wordpress.com/
          (ไมทราบผู้แต่ง) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. (ออนไลน์)
(17 สิงหาคม 2562). จาก
http://www.crengineer.com/images/pulldown_1304840984/Fire%20Alarm%20System.pdf