การพัฒนาระบบบันทึกอุปกรณ์กล้องการนำเข้า – นำออก กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Development of import - export camera equipment recording system Case study : Sony Technology (Thailand) Company Limited

Main Article Content

พนิดา เพชรดำ

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบันทึกอุปกรณ์กล้องการนำเข้า – นำออก กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบันทึกอุปกรณ์กล้องการนำเข้า – นำออก กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ พนักงาน แผนก Alpha บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 30 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) ระบบบันทึกอุปกรณ์กล้องการนำเข้า – นำออก กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
          ผลการวิจัยพบว่า ระบบบันทึกอุปกรณ์กล้องการนำเข้า – นำออก กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มีระดับประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก = 4.27 และ SD. = 0.45 และผลการประเมินพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด = 4.51 และ SD =0.51
          

       The objectives of the study were to 1) develop the Import-export camera equipment recording system case study of Sony Technology Company Limited and 2) study the satisfaction of the users. The samples used were 30 staff from Alpha department of Sony Technology Company Limited. The instruments used were quality assessment and questionnaire. Data were analyzed by mean and standard deviation.
        The results found that the efficiency of the case study of Import-export camera equipment recording system of Sony Technology Company Limited was at the “much” level with the average of mean =4.27 and S.D.=0.45 The users’ satisfaction was at the “most” level (mean =4.51 and S.D.=0.51 )

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] ปวริศร อนันต์สุทธิรักษ์. โปรแกรม notepad++ คือ. https://pawebdesign.wordpress.com/
          2010/09/18/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563) 2551.
[2] Mr.Bee. ฐานข้อมูลและระบบจัดการข้อมูล. https://it.beezab.com/ระบบจัดการฐานข้อมูล
    -dbms/. (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563) 2559.
[3] บุญชม ศรีสะอาด. การหาค่าสถิติ. http://watpon.in.th/thai/mod/page/view.php?id=5/
          (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563) 2543.