ชุดแจ้งเตือนเสียง Fire Alarm ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
Fire Alarm sound notification vis the application line

Main Article Content

นายจักรพงศ์ บุตรโสภา , นายนพนัย อยู่ลบ

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อออกแบบและสร้างชุดแจ้งเตือนเสียง Fire Alarm ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ 2)เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดแจ้งเตือนเสียง Fire Alarm ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้ คือ บุคลากรของบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส ช่างประจำอาคาร บุญรักษา จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบประเมินความเหมาะสมในการออกแบบ ที่มีต่อ ชุดแจ้งเตือนเสียง Fire Alarm ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ด้วยการใช้งานจริง ซึ่งเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ ค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ชุดแจ้งเตือนเสียง Fire Alarm ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ อยู่ในเกณฑ์ ดี ค่าเฉลี่ยรวม (  = 4.4 ) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D = 0.0153)

The purpose of this research 1) To design and build a Fire Alarm set through the application line 2) To find the effectiveness of the Fire Alarm through the application line The target group used in this evaluation is the personnel of the company with ready-to-service technology. 7 technicians at Boonraksa Building. The instrument used in the study was the design evaluation form Towards the Fire Alarm set through the application line In actual use Which is a 5-level scale The statistics used in the study are Percentage, Mean, and Standard Deviation. The Fire Alarm sound alarm through the application line is good, the total average (= 4.4) and the deviation (S.D = 0.0153).

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

                                                                          เอกสารอ้างอิง
 
ภาษาไทย
          Adminonline(2559). ระบบ Fire Alarm System คืออะไร [ออนไลน์] : http://leotech.co.th/blog/?p=675 (12 เมษายน 2559)

ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์(2554). เซ็นเซอร์เสียง คือ [ออนไลน์] : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/4348/ultrasonic-sensor-  (3 ธันวาคม 2551)
 
          PoundXI(2018). NodeMCU คืออะไร [ออนไลน์] : https://poundxi.com/nodemcu-คืออะไร  (25 มีนาคท 2018)
         
          Kapook(2556). Line คือ [ออนไลน์] : https://line.kapook.com/view64457.html (13 มิถุนายน 2556)