ชุดสาธิตแจ้งเตือนระดับน้ำหอทำความเย็น
Demonstration set to alert the cooling tower water level

Main Article Content

ธนาคาร คำพาสุข

บทคัดย่อ

 
บทคัดย่อ
             โครงการนี้มีวัตถุประสงค์   (1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดสาธิตแจ้งเตือนระดับน้ำหอทำความเย็น(2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดทดสอบเครื่องตรวจจับควันและความร้อนและหาประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกชุดทดสอบชุดสาธิตแจ้งเตือนระดับน้ำหอทำความเย็นโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง( IOC ) ค่าเฉลี่ย โดยข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขี้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีประสิทธิภาพ
         ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 0.80 ซึ่งผลการประเมินในแต่ละข้อนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยมีการประเมินทั้งหมด 10 ข้อ ภายใน 10 ข้อนั้นแบ่งออกทั้งหมดเป็น 3 ด้านหลักๆได้แก่ ด้านการออกแบบและสร้าง ด้านการใช้งาน ด้านคุณค่าโดยสรุป ด้านการออกแบบนั้น มี 5 ข้อค่า IOC สูงสุดอยู่ที่ 1 ต่ำสุดอยู่ที่ 0.67 ด้านการใช้งาน มี 3 ข้อค่า IOC สูงสุดอยู่ที่ 1 ต่ำสุดอยู่ที่ 0.67 และ ด้านคุณค่าโดยสรุปนั้นมี 2 ข้อ ข้อค่า IOC สูงสุดอยู่ที่ 1 โดยภาครวมแล้วผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน เห็นว่ามีประภาพทั้งหมดพร้อมทั้งให้คำแนะนำในส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกต่อไป ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพชุดสาธิตแจ้งเตือนระดับน้ำหอทำความเย็น ทดลองให้แจ้งเตือนส่งสัญญาณผ่านสายไฟในระยะ 50,100,150 และ 200 โดยทดลองรวมทั้งหมด 40 ครั้ง สามารถแจ้งเตือนได้ ทั้งหมด 40 ครั้ง เครื่องแสดงว่ามีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้


Abstract
           The objective of this project is (1) to design and construct a water level alarm cooling demonstration set (2) to study the efficiency of smoke and heat detector test kits and find efficiency from all 3 experts. Data collection is a performance evaluation form by experts. The test record set was a demonstration set to alert the cooling tower water level by using statistics for data analysis. Correspondence index (IOC) Average
        The evaluation of the efficiency by experts found that the overall average score is 0.80, which the evaluation of each item is in the appropriate criteria, with a total of 10 items within 10 items that are divided into 3 main areas as follows Design and build Usability Summary of values In terms of design, there are 5 items, the highest IOC is 1, the lowest is 0.67, the usage is 3, the highest IOC is 1, the lowest is 0.67, and in summary there are 2 items, the highest IOC is 1, overall, all 3 experts agree that there is a whole picture and give advice on areas that need to be improved As for the performance testing, the demonstration set alerts the cooling tower water level. Tested by sending signals via wires in the range of 50, 100, 150 and 200, with a total of 40 tests. A total of 40 alerts could be shown. The device is efficient and can be used.Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

บรรณานุกรม
Power Line Communications [ออนไลน์].
          เข้าถึงได้จาก https://m.mgronline.com/Cyberbiz/detail/9500000073540
(วันที่ค้นข้อมูล : 20 มิถุนายน 2562)
Arduino [ออนไลน์].      
(วันที่ค้นข้อมูล : 20 มิถุนายน 2562)
ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ [ออนไลน์].
 เข้าถึงได้จาก https://www.chillerinnovations.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9 %80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-chiller/
(วันที่ค้นข้อมูล : 22 มิถุนายน 2562)
คุณสมบัติ ของ Cooling Tower [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก http://www.squarecooling.co.th/index.php/th/2018-06-26-04-48-39
(วันที่ค้นข้อมูล : 22 มิถุนายน 2562)