การพัฒนาเว็บไซต์ระบบการเก็บเลนส์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Website development for lens collection system Case Study : Sony Technology (Thailand) Company Limited

Main Article Content

สุนทร ชุมไพรสณฑ์

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเว็บไซต์ระบบการเก็บเลนส์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ระบบการเก็บเลนส์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ พนักงาน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในส่วน แผนก CL จำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มขั้นตอนเดียว (Single-stage cluster sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ระบบการเก็บเลนส์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการเก็บเลนส์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
      ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เว็บไซต์ระบบการเก็บเลนส์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยโปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาเว็บไซต์ ได้แก่ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และ Appserv ใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ระบบการเก็บเลนส์ประกอบด้วยระบบย่อย คือ ระบบสำหรับเข้าสู่ระบบ ระบบลงทะเบียนใช้งาน ระบบบันทึกเลนส์กล้อง ระบบการแสดงข้อมูล ระบบการแก้ไขข้อมูล และระบบการลบข้อมูล จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 30 คน พบว่า ผู้ใช้เว็บไซต์ระบบการเก็บเลนส์ที่มีความพึงพอใจในด้านการออกแบบ และด้านการบริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 0.54 และ 4.67 ตามลำดับ

     This research is development research the objective were the development of lens collection system, case study : Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. and study the satisfaction of users of lens collection system. The sample around in this research had 30 people the tools used in this research were the development of 1) lens collection system, case study of Sony Technology (Thailand) Company Limited, 2) satisfaction questionnaire.
     The results show that the lens collection system, had the highest efficiency, which was based on the assumption. And this indicated that the average user satisfaction was at a high level.
In conclusion the lens collection system, was development which was move effective the satisfaction of users of the lens collection system, was with an arrayed value 4.61 (S.D. = 0.51) which was at the highest level. It can be indicated that Lens collection system, Case study: Sony Technology (Thailand) Co., Ltd, can really use of the data recording system along with actually convenience for users.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] ณิชชนาฎฐ์ ภานุพัฒน์นิริยา. การสร้างเว็บไซต์ด้วย Program Adobe Dreamweaver CS6.
          (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์. 2563) 2543.
[2] ภาณุพงศ์ ปัญญาดี. การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ AppServ 2.5.10. เชียงใหม่:
https://www.appserv.org/th/ . (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์. 2563) 2561.