เครื่องช่วยยกมอเตอร์ไฟฟ้าแฟนคอยล์ยูนิต
Electric motor lift fan coil unit

Main Article Content

นายไชยา บางปรากฏ นายพลาดล เทศทอง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ออกแบบและสร้างเครื่องช่วยยกมอเตอร์ไฟฟ้าแฟนคอยล์ยูนิต 2. เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องช่วยยกมอเตอร์ไฟฟ้าแฟนคอยล์ยูนิต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องช่วยยกมอเตอร์ไฟฟ้าแฟนคอยล์ยูนิต แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และการประเมินประสิทธิภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
จากผลการศึกษา พบว่า การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยยกมอเตอร์ไฟฟ้าแฟนคอยล์ยูนิตจากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน จากตึกบางนาทาวเวอร์ความเหมาะสมมีค่าความคิดเห็นเฉลี่ย 4.092 อยู่ในระดับมาก และความเป็นไปได้มีค่าความคิดเห็นเฉลี่ย 4.026 อยู่ในระดับมาก สำหรับการหาประสิทธิภาพของเครื่องช่วยยกมอเตอร์ไฟฟ้าแฟนคอยล์ยูนิต โดยการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้กับวิธีการทำงานแบบเดิม (ใช้คนยก) กับการปฏิบัติงานแบบใช้เครื่องช่วยยกมอเตอร์ไฟฟ้าแฟนคอยล์ยูนิต จำนวน 5 ครั้ง พบว่าเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานลดลงประมาณ 1.8 นาที  คิดเป็นร้อยละ 25
 

Abstract
         The objective of this research is to: 1. Design and build a motor lift fan motor coil unit. 2. To test for a motor coil unit fan coil unit. The tools used in the research were electric motor lift fan coil unit. Suitability and feasibility assessment forms And performance evaluation Data analysis By using statistics, percentage, mean () and standard deviation (S.D.)
         From the results, it was found that the design and construction of the motor lifter unit helped lift the fan coil unit. From the evaluation of 5 experts from Bangna Tower. Suitability has an average score of 4.092 at a high level And The possibility has an average score of 4.026 at a high level. For finding the efficiency of the electric lift assistant fan coil unit By comparing the time used with the conventional method (using a lift) with the operation using an electric motor to lift the fan coil unit, 5 times, the operating time is reduced by approximately 1.8 minutes, representing 25 percent.
Keywords:Lifting aids, motors, fan coils

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
 
[1] บริษัท ยู.ที.ลิฟท์ติ้ง เทค จำกัด. (2554). [รอกสลิงไฟฟ้ำ-รอกยกของ]. จากเว็บไซต์ :
https://www.kachathailand.com/[สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2562]        
[2] บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด. (2556). ลูกล้อ [ระบบออนไลน์]. จากเว็บไซต์ :
        https://www.tspsupplythai.com/2018/10/02/3/ [สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2562]        
[3] บริษัท แสงชัย มิเตอร์ จำกัด. (2556). เหล็กกล่อง [ระบบออนไลน์]. จากเว็บไซต์ :
       https://informativebuilding.blogspot.com/2017/ [สืบค้นเมื่อ 22 ตุลาคม 2562]        
[4] OneStockHome (2559). ท่อเหล็กกล [ระบบออนไลน์]. จากเว็บไซต์ : 
       https://www.onestockhome.com/th/ [สืบค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2562]