เครื่องล้างกรองฟิลเตอร์ภายในอาคารเดอะพาร์คชิดลม
CLEANING FILTER

Main Article Content

นันทวัฒน์ ชนัทนาวา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องล้างกรองฟิลเตอร์ที่พัฒนามาจากของเดิมและเพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องล้างกรองฟิลเตอร์ที่พัฒนามาจากเดิมและเพื่อหาความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือช่างภายในคอนโดเดอะพาร์คชิดลม จำนวน 10 คน เครื่องมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และการทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
          ผลการศึกษาพบว่าการทดสอบหาประสิทธิภาพด้านการทำงานของเครื่องล้างกรองฟิลเตอร์ เมื่อจ่ายน้ำ 50 ลิตร และใช้เวลา 10 นาที จะทำความสะอาดตัวกรองฟิลเตอร์ได้ 1 ตัว ถ้าใช้เครื่องล้างกรองฟิลเตอร์ และส่วนการล้างแบบปกติใช้ปริมาณน้ำที่ 50 ลิตรและเวลา 10 นาทีจะทำความสะอาดฟิลเตอร์ได้เพียงครึ่งตัว เมื่อจ่ายน้ำเพิ่มเป็น 100 ลิตร และใช้เวลา 20 นาที จะทำความสะอาดตัวกรองฟิลเตอร์ได้ 2 ตัวถ้าใช้เครื่องล้างกรองฟิลเตอร์ และส่วนการล้างแบบปกติใช้ปริมาณน้ำที่ 100 ลิตรและเวลา 20 นาทีจะทำความสะอาดฟิลเตอร์ได้เพียง 1 ตัว ส่วนถ้าจ่ายน้ำ 150 ลิตร และใช้เวลา 30 นาที จะทำความสะอาดตัวกรองฟิลเตอร์ได้ 3 ตัวถ้าใช้เครื่องล้างกรองฟิลเตอร์ และส่วนการล้างแบบปกติใช้ปริมาณน้ำที่ 150 ลิตร และเวลา 30 นาทีจะทำความสะอาดฟิลเตอร์ได้เพียง 1 ตัวครึ่งตัวผลการศึกษามีความพึงพอใจในประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  = 4.03 , S.D. 0.02)

The objective of this research is to design and create Cleaning Filter is developed from the original and to test the performance of Cleaning Filter is developed from the original and to find satisfaction in the sample used in this research is internal technician condo the park chidlom 10  people , tools used to collect data Is a user satisfaction assessment form And data analysis using mean  and standard deviation (S.D.)
the results of the study showed that the tests for the performance of Cleaning Filter when distributing 50 liters of water in 10 minutes will clean 1 filter if using a Cleanning Filter and normal cleaning use 50 liters of water and 10 minutes cleaning filter half of the filter when the water is increased to 100 liters and takes 20 minutes to clean up to 2 filters if using a filter cleaner and for normal washing, use 100 liters of water and 20 minutes can clean only 1 filter if 150 liters of water and it takes 30 minutes to clean up to 3 filters If using a Cleaning Filter And for normal washing, use 150 liters of water and 30 minutes can clean only 1 and a half filters
The result of the study showed the satisfaction with the highest efficiency. is good, the total average ( = 4.03) and the deviation (S.D = 0.02)

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย
[1] “ระบบกรองสระว่ายน้ำ”: (Online) เข้าค้นหา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เข้าถึงได้จาก : https://www.glass-filter.com/
[2] “ไส้กรองสระว่ายน้ำ” (Online.) เข้าค้นหา เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 เข้าถึงได้จาก :  http://www.fountainthai.com/