การศึกษา ผลการใช้งานระบบและกลไกของกลุ่มคำสั่งมาโคร (Macro) ในการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายนำเข้าชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
RESEARCH REGARDING TO THE OUTPUT OF IMPLEMENTING A SERIES OF COMMANDS "MACRO" TO RECORD ALL EXPENSES ASSOCIATED WITH IMPORT AUTOMOTIVE COMPONENTS OF AUTOMOBILE MANUFACTURING COMPANIES IN PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA.

Main Article Content

ปทิตตา ศรีธรรมศักดิ์ , พรพรรณ เพ็ชรใส

บทคัดย่อ

      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้งานระบบและกลไกของกลุ่มคำสั่งมาโคร (Macro) ในการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายนำเข้าชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานการบัญชีแผนกเจ้าหนี้ ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 3 คน โดยใช้วิธีการแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์โดยมีประเด็น 5 ด้าน คือ ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี  ด้านค่าล่วงเวลาของพนักงานหลังเลิกงาน  ด้านการใช้ทรัพยากรของบริษัทและด้านข้อมูลการบันทึกบัญชีมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ  การวิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละ  ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาผลการใช้งานระบบและกลไกของกลุ่มคำสั่งมาโคร (Macro) ในการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายนำเข้าชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถลดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี  ลดเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การบันทึกบัญชีมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ ลดค่าล่วงเวลา ในการทำงานสำหรับพนักงานในการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในการนำเข้าชิ้นส่วนได้ร้อยละ 100 และลดการใช้ทรัพยากรของบริษัทจากเดิมร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายภายในแผนกบัญชีทั้งหมด การวิจัยนี้จึงสามารถพัฒนาประยุกต์ใช้กับการทำงานในแผนกเจ้าหนี้ได้ดี
 
คำสำคัญ : กลุ่มคำสั่งมาโคร Macro , ค่าใช้จ่ายนำเข้าชิ้นส่วนประกอบรถยนต์, ระบบและกลไก

Manual systems perhaps seem a thing of the past due to software options available for accounting, then to study more regarding to accounting software. This report aims to describe and demonstrate the outcome of implementing Macro commands, to record all expenses associated with import automotive components of automobile manufacturing companies in Phra Nakhon Si Ayutthaya industrial estate. to record all expenses associated with import automotive components of automobile manufacturing companies in Phra Nakhon Si Ayutthaya industrial estate. The sample group used in this research was three employees, who look after account payable by using a specific method. Inadditional, the procedure used was an interview regarding to five aspects including, checking the validity of data, error in recording accounting entries, the overtime of employees, the use of company resources, and reliable accounting data. Consequently, the results of the study showed, all expenses for the import of automotive parts have been recorded by the use of Macro commands, could reduce accounting errors, as well as overtime paid to worker. It furthermore could decrease resource usage from 70 percent to 20 percent, related to operating expenses with in department. Moreover, it would increase efficiency and reliability in recording accounting entries for imported car parts. This study demonstrates, to adopt systems as such Macro commands to record the expenses would be a guideline for other accounting research.
 
Keywords : Macro a series of commands, Macro, Cost of Automotive components, Systems

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
[1] มงคล หุยประเสริฐ. (2562). หลักการบันทึกบัญชี. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก : http://accountingknow.tripod.com.
     (วันที่ค้นข้อมูล 25 ธันวาคม 2562).
[2]  สุนิสา รัตนประยูร. (2559). การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ของกองทุนหมู่บ้าน 
      และชุมชนเมือง ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย.  [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก : https://so04.tci-
      qavbos9o1mcepIGm9vTbm4(วันที่ค้นหาข้อมูล 9 มีนาคม 2563).