โครงการออกแบบอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการสำหรับผู้อายุ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Design of Sports and Recreation Center Building for the Elderly in Mueang District, Phitsanulok Province

Main Article Content

เตวิชธารณ์ ปรุงศักดิ์

บทคัดย่อ

              การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาหลักการออกแบบศูนย์กีฬาและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ 2) เพื่อออกแบบศูนย์กีฬาและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ฯ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบบศูนย์กีฬาและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาในครั้งนี้มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการท่องเที่ยว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาปนิก วิศวกร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า
     1. หลักการออกแบบศูนย์กีฬาและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีองค์ประกอบพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย 7 ส่วน คือส่วนบริหารโครงการ โถงทางเข้าหลัก ส่วนกีฬา-กิจกรรม และนันทนาการ ส่วนพยาบาล ส่วนสนับสนุน  ส่วนบริการ ที่จอดรถ
     2. การออกแบบตามมาตรฐานอาคารสาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุในด้าน ส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกาย ส่งเสริมทักษะปัญญาและ ส่งเสริมสังคม โดยนำบริบทหรือบรรยากาศของเรือนแพมาปรับใช้ในการออกแบบซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทของเมืองพิษณุโลก
     3. ความคิดของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบศูนย์กีฬาและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรกคือข้อที่ออกแบบพื้นที่อาคารใช้ประโยชน์ได้จริง (ค่าเฉลี่ย 4.00) รองลงมาคือข้อที่ 3 ระบบอาคารออกแบบได้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. และกฎกระทรวงกำหนด (ค่าเฉลี่ย 3.80) และข้อที่ 5 เลือกใช้ระบบโครงสร้างที่แข็งแรง มั่นคงและทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 3.20)

      The objectives of this research were to 1) study the principles of designing sports and recreation building for elderly in Phitsanulok, 2) design the sport and recreation for elderly in Phitsanulok, and 3) study the opinion of experts on designing of sports and recreation building for elderly in Phitsanulok.  The samples were 5 people; tourism director, deputy director, architect, and engineer. The research tools composed of questionnaire. Data was analyzed by mean and standard deviation.
          The research result revealed that 1) the sports and recreation building for elderly composed of 7 components; administrative section, hall, sport and recreation area, nursing, service, and parking lots, 2) the design of standard public building for elderly should be focused on supporting the physical support, cognitive and social support by using the context of houseboat to adopt on designing for elderly in Phitsanulok, 3) the opinion of experts was mostly at the use of design (mean = 4.00), the less was design according to the Act and ministerial regulations (mean = 3.80), and the strong structure of building (mean = 3.20)

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1]  กีรติ ขวัญกระโทก (2559) ศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่หน้า 1 (สืบค้นข้อมูล 7 สิงหาคม 2562)
[2]  จิราพัชร ทับทอง (2560) ศูนย์กีฬาสำหรับผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่หน้า 3-27 (สืบค้นข้อมูล 7 สิงหาคม 2562)
[3]  สุรศักดิ์ ศรีน้อย (2560) บ้านพักเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เลขที่หน้า 31,54-56 (สืบค้นข้อมูล 5 ธันวาคม 2562)