ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(ผ้าใบสำหรับเครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง)
Air conditioner wash set (canvas for four directions air conditioner)

Main Article Content

วายุ ด้วงธรรม,วัชระ ยาพรม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(ผ้าใบสี่ทิศทาง)
 (2)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(ผ้าใบสี่ทิศทาง)  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(ผ้าใบสี่ทิศทาง) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ที่ทดลองใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศ เป็นพนังงานบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จำกัด เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศและแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยนเบนมาตรฐาน
ผลการหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 0.94 และได้นำชุดล้างเครื่องปรับอากาศไปทดลองใช้กับ เครื่องปรับอากาศแบบ4ทิศทาง  ขนาด 48,000 BTU ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการล้างเครื่องปรับอากาศคือ 40 นาที ต่อ 1 เครื่องแสดงว่ามีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ดี ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศ พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอย่ในระดับมาก

Abstract
 
       
The research objectives were 1) to design and create air conditioning cleaner (4-way canvas), 2) to study the quality of the invention, and 3) to evaluate the satisfaction of the users. The samples were 5 technicians from Prompt Techno Service Co., Ltd. The research instruments composed of air conditioning cleaner (4-way canvas), and evaluation form of quality. Data was statistically analyzed by mean and standard deviation.
      The research revealed that 1) the air conditioning cleaner (4-way canvas) composed of high pressure water pump, filter set, water tank, and wall canvas of air condition cleaner.   2) the air conditioning cleaner (4-way canvas) could be operated appropriately, and 3) the users satisfied the invention at the level of “much”

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
 
 
 
[1]    พีระพงศ์ เมืองชัย (2560).ระบบน้ำดีน้ำเสีย. คณะเทคโนโลยีไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคเ พชรบูรณ์ สถาบันอาชีวะภาคเหนือ 3.
[2] สมพงษ์  แคสา (2560). ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง. คณะอาจารย์     วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันอาชีวะภาคเหนือ 3.
[3]    การล้างเครื่องปรับอากาศ.(2543). [ ออนไลน์ ]
     เข้าถึงได้ : https://pattarapolsite.wordpress.com[ ออนไลน์ ]
[4]    ประเภทของเครื่องปรับอากาศ.(2545). [ ออนไลน์ ]
     เข้าถึงได้จาก : https://www.google.co.th/search?hl=th&authuser=0&ei
 [5] นันทพล รวมครบุรี:เครื่องทำความสะอาดอเนกประสงค์2554(ระบบออนไลน์).       แหล่งที่มา    https://e-org.e-tech.ac.th/เครื่องทำความสะอาดอเนกประสงค์
[6] ลือพงษ์ ลือนาม:พัฒนาเตาผลิตไอน้ำเคลื่อนที่2556 (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา        https://www.google.com/search?eiab
[7] ดร.กองพล อารีรักษ์: ได้ศึกษาการควบคุมความเร็วของรถไฟฟ้าแหล่งพลังงานของ                           ระบบใช้แบตเตอรี่ที่ต่อ (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา                
[8]                          ธีรพงศ์ บริรักษ์:ได้ศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะและการใช้พลังงานไฟฟ้าของ              เครื่องปรับอากาศแบบ(ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา