เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก็ส LPG รั่วไหลผ่าน Application Line
LPG Gas alarm and detector notification via the application line

Main Article Content

นายเฉลิมชัย เดียงขุนทด นายสมศักดิ์ แซ่ม้า

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊ส LPG รั่วไหลผ่าน Application Line 2)เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊ส LPG รั่วไหลผ่าน Application Line ทั้งนี้ในการประเมินผลจะใช้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนจากหน่วยงานอาคารพหลโยธินเพลส โดยมีการประเมิน และทดสอบประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส LPG เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่เครื่องตรวจจับและแจ้ง เตือนแก๊ส LPG รั่วไหลผ่าน Application Line และแบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่าการออกแบบและสร้างเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊ส LPG รั่วไหลผ่าน Application Line ด้านความเหมาะสมโดยส่วนรวมมี4.58 อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านความเป็นไปได้โดย ส่วนรวมมีค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับ มากที่สุด ผลการวิจัยพบว่า การหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊ส LPG รั่วไหลผ่าน Application Line เมื่อน าเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส LPG ไปวัดคู่กับเครื่องวัดปริมาณแก๊ส LPG ที่ผ่าน การสอบ เทียบ (Calibration) จ านวนทั้งสิ้น 3 ระดับ ท าการทดสอบซ้ าระดับละ 5 ครั้ง ผ่านทั้งสิ้นจ านวน 15 ครั้ง ค่า ปริมาณแก๊ส LPG อยู่ในค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (±0.08 ppm) จากการทดสอบประสิทธิภาพในการตรวจจับแก๊ส LPG ภายในห้องที่ใช้ในการทดลอง

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] สาธิต พันธ์ชาลีและอานนท์  อ่อนสกุล(พ.ศ.2559). ระบบตรวจจับแก๊ส NGV ภายในรถยนต์.
          วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
[2] ธนดล มาลยเวช. (พ.ศ.2558). ระบบตรวจวัดระดับน้ำและเตือนภัยน้ำท่วม.
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
[4] รุ่งอรุณ  แก่นปา. (พ.ศ.2559). ชุดตรวจจับระดับน้ำแจ้งเตือนผ่าน Application Line.
          วิทยาลัยเพชรบูรณ์. คณะวนศาสตร์
[5] อานนท์  อ่อนสกุล. (พ.ศ.2558). เครื่องควบคุมระดับแก๊ส LPG.
          มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง