เครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ช่วยออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์
3D printer to help design automotive parts

Main Article Content

ณัฐพล วังคีรี สุรชาติ พันมาก นันทิพัฒน์ นาคมี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างเครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ช่วยออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญต่อของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ช่วยออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (=4.79,S.D =0.65) เมื่อพิจารณาเป็นด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุดตามลำดับ คือ ด้านผลผลิต(=5,S.D=0)  ลองลงมาคือ ด้านการใช้งาน            (=4.80,S.D=0) และด้านต่ำที่สุด ด้านการออกแบบ (=4.59,SD=1.14)

Abstract
The objective of this research is to 1) design and construct 3D printer to help design automotive parts 2) to find the efficiency of 3D printer 3) to study the satisfaction of experts towards 3D printer by the tools used in the research are 3D printer, helping to design automotive parts. And satisfaction assessment forms. The result of the overall satisfaction assessment was at the highest level (= 4.79, SD = 0.65) When considering as the aspect, it was found that the aspect with the highest satisfaction, respectively, was the production (= 5, SD = 0) .Try it out. Coming is the usage side (= 4.80, SD = 0) and the lowest side Design (= 4.59, SD= 1.14)

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

บรรณานุกรม
Colido 3D printer.บทความ. (วันที่สืบค้น 27 กรกฎาคม 2562) สืบค้นจาก
HARN Eneering Solutions.บทความ. (วันที่สืบค้น 15 สิงหาคม 2562) สืบค้นจาก
Electoday 4.0 .บทความ. (วันที่สืบค้น 30 สิงหาคม 2562) สืบค้นจาก https://www.icst3dprinter-
CPE 111 about C.G. projiect. บทความ.(วันที่สืบค้น 15 กันยายน 2562) สืบค้นจาก
พบพร ไชยกฤตยานนท์ และคณะ.(2558) วัตถุ 3 มิติจาก Depth Sensor Cammera และ
        3Dprinter.นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (วันที่สืบค้น 10 ตุลาคม 2562)
เสถียร ประสาน และคณะ.(2558) มือกลอัจฉริยะไร้สาย : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี.(วันที่สืบค้น 20 
        พฤศจิกายน 2562)เชษฐชาติ ทาชาติ.(2560).การออกแบบเครื่องพิมพ์สามมิติระบบสเตอริโอ
        ลิโชการฟีสำหรับใช้งานบนโต๊ะทำงานพร้อมด้วยส่วนจัดการชิ้นงานหลังการพิมพ์ :
        มหาวิทยาลัยศิลปากร.(วันที่สืบค้น 15 พฤศจิกายน 2562)
สำนักงานวิชาชีพ.ประเทศไทย 4.0 .หน้า 1.
Ramji Panday (2557) Photopolymers in 3D Applications Degree thesis Plastics
        Technology,Arcada
Lin Y.S., Yang C.J. (2560) Design and Fabrication of A Self-Adjusted Mechanism
        inCombination with Passive Peeling fo effective Separation Used in Digital Light
        Processing(DLP) 3D Printer Medical Device Innovation Centre, National Cheng
        Kung University