ชุดสาธิตอุปกรณ์ระบบควบคุมการ เข้า-ออก ประตู ยี่ห้อ Bosch
System equipment demonstration set Access Control by Bosch

Main Article Content

นายสุทธิกานต์ สุทธิกุล , นายณรงค์ ปันดี

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อออกแบบและสร้าง ชุดสาธิตอุปกรณ์ระบบควบคุมการ เข้า-ออก ประตู ยี่ห้อ Bosch 2)เพื่อหาประสิทธิภาพของ ชุดสาธิตอุปกรณ์ระบบควบคุมการ เข้า-ออก ประตู ยี่ห้อ Bosch 3)เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ชุดสาธิตอุปกรณ์ระบบควบคุมการ เข้า-ออก ประตู ยี่ห้อ Bosch กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ บุคคลในห้างหุ้นส่วนจํากัด ภัทรรุ่งโรจน์ โดยคณะผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือบุคคลในแผนกวิศวกร จำนวน 2 ราย และ บุคคลในแผนกช่าง จำนวน 5 ราย เครื่องมือในการในการวิจัยได้แก่ แบบหาประสิทธิภาพ และ แบบสอบถามความพึงพอใจชุดสาธิตอุปกรณ์ระบบควบคุมการ เข้า-ออก ประตู ยี่ห้อ Bosch วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตค่าเฉลี่ย (x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
          ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้งาน ชุดสาธิตอุปกรณ์ระบบ Access Control ยี่ห้อ Bosch ในด้านการออกแบบอยู่ในระดับมากที่สุด ( x=4.57) และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย
= 4.53) การทดลองหาประสิทธิภาพการทำงานของ ชุดสาธิตอุปกรณ์ระบบ Access Control ยี่ห้อ Bosch ทุกอย่างสามารถทำงานได้ปกติ จริง

       This research is aimed at 1) For design and build System equipment demonstration set Access Control by Bosch. 2) For find the efficiency of Access Control Systems by Bosch 
3) For find satisfaction for users System equipment demonstration set Access Control by Bosch. The sample group used in this study is persons in a limited partnership Patararungroj. In which the research team chose the specific type Used in this research Are 2 persons in the engineering department and 5 people in the engineering department. Tools for researching were performance model Satisfaction questionnaire System equipment demonstration set Access Control by Bosch and industrial control tools And analyze data using average values ( x ) and standard deviation (S.D.)
      The study found that it has an effect on the selection of use System equipment demonstration set Access Control by Bosch. In terms of design, it is at the highest level ( x = 4.57) and the working efficiency is at the highest level = 4.53). Testing for the efficiency of System equipment emonstration set Access Control by Bosch. Everything can work normally


Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. naning (2555).การสาธิต (Demonstration).[ออนไลน์]
   : https://www.chi.co.th/article/article-970/ (9 มกราคม 2563)
2. บริษัท วี-โปร สมาร์ทเทค จำกัด (2559). ระบบ Access Control System คืออะไร ?.[ออนไลน์]
   : http://www.we-prosmarttech.com/ระบบ-access-control-system-คืออะไร/ (9 มกราคม 2563)
3. dolporn Prasartkijt (2560).ระบบ ACCESS CONTROL มีการทำงานอย่างไรบ้าง.[ออนไลน์]
    : https://turnstilecenter.com/door-technology/
4. autoslidedoor (2560). การทำงาน ACCESS CONTROL SYSTEM ประตูอัตโนมัติ.[ออนไลน์]
    : https://www.autoslidedoor.com/สาระน่ารู้/access-control-system/
5. naning-nananing045 (2555).การสาธิต (Demonstration). [ออนไลน์]
    : http://naning-nananing045.blogspot.com/2012/01/demonstration_04.html
6. Maitree Pongsapan (2551). แนวคิดความพึงพอใจ.[ออนไลน์]
    : http://maitree3.blogspot.com/p/blog-page_18.html