เครื่องให้อาหารปลาพลังงานแสงอาทิตย์
Solar powered fish feeders

Main Article Content

ณัฐพล สอนคุ้ม1 รัตนะ พาขุนทด2

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณภาพเครื่องให้อาหารปลาพลังงานแสงอาทิตย์ ในการหาประสิทธิภาพเครื่องให้อาหารปลาพลังงานแสงอาทิตย์นั้น มีการประเมินโดยผู้มีประสบการณ์ทั้งหมด 5 คน โดยการประเมินตามแบบสอบถามประเมินคุณภาพ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2. สอบถามความพึงพอใจด้านการออกแบบเครื่องให้อาหารปลาพลังงานแสงอาทิตย์ ตอนที่ 3. สอบถามความพึงพอใจด้านการใช้งาน เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประเมินการศึกษาเครื่องให้อาหารปลาพลังงานแสงอาทิตย์ สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบชิ้นงานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมากซึ่ง( = 4.32) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมากซึ่ง( = 4.40) เครื่องให้อาหารปลาพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถให้อาหารปลาตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ผลการทดลองการทำงานของเครื่องให้อาหารปลาพลังงานแสงอาทิตย์สามารถสรุปได้ว่าในการทดลอง 5 ครั้ง ได้อัตราการให้อาหารปลาในแต่ละขนาดดังนี้อาหารปลาขนาดเล็ก ค่าเฉลี่ย 2.1 กิโลกรัมต่อนาที อาหารปลาขนาดกลาง ค่าเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัมต่อนาที อาหารปลาขนาดใหญ่ 1.3 กิโลกรัมต่อนาที การใช้งานเครื่องให้อาหารปลาพลังงานแสงอาทิตย์สามารถให้อาหารปลาได้ตรงตามเวลาที่ตั้งไว้และปริมาณที่กำหนดได้อย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ

The objective of this study was to find the quality of solar fish feeders. In finding the efficiency of solar fish feeders Assessed by experienced people by evaluating according to the quality assessment questionnaire divided into 3 episodes which are Episode 1. Information regarding the status of respondents Episode 2. Inquire about the satisfaction with the solar fish feeder design. Episode 3.Inquire about usage satisfaction. To provide comments and suggestions Solar fish feeders study results In conclusion The results of the data analysis on the design of the work are very satisfied, which (= 4.32). The results of the analysis of the usage data are satisfied at a high level which (= 4.40). Solar powered fish feeders Able to feed the fish for a specified period and is safe to use the experimental results of the solar fish feeder It can be concluded that in 5 experiments the fish feeding rates for each size are as follows Small fish feed, on average, 2.1 kilograms per minute. Medium sized fish feed, average 1.5 kilograms per minute. Large fish feed, 1.3 kilograms per minute. The use of solar fish feeders able to feed the fish in accordance with the set time and the specified quantity precisely and consistently

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
[1] นครินทร์ ธินพล,คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น,นนทบุรี : สำนักพิมพ์อีโค่แพลนเน็ต,2559
[2] นพ มหิษานนท์,วิธีติดตั้งระบบโซล่าเซลล์,กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์คอร์ฟังชั่น,2557
[3] ชาติชาย คงประเสริฐ , การเลี้ยงปลา,กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เกษตรบุ๊ค,2543
[4] ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต,การออกแบบเครื่องจักรกล,กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ส่งเสริมอาชีวะ,2547
[5] อนุศักดิ์ ฉิ่มไพศาล,งานเชื่อมและโลหะเบื้องต้น,กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น,2555
[6] บุญธรรม ภัทราจารุกุล,งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น,กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ซียูเคชั่น,2556