การออกแบบและสร้างเครื่องมือถอดและประกอบซีลเพลาข้างรถยนต์
Designing and Constructing tools for assembling and removing the side seal of a car shaft.

Main Article Content

นางสาวกาญจนา กรรณิการ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
            การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและสร้างเครื่องมือสำหรับถอดและประกอบซีลเพลาข้างรถยนต์ เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้คือช่างเทคนิคประจำศูนย์บริการโตโยต้า สาขาเมืองสองแคว จังหวัดพิษณุโลก ที่มีประสบการณ์ การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพการออกแบบเครื่องมือสำหรับถอดและประกอบซีลเพลาข้างรถยนต์ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยจากการรับบริการของผู้ใช้บริการ
           ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมด้านคุณภาพของเครื่องมือถอดและประกอบซีลเพลาข้างรถยนต์อยู่ในระดับดีมาก ( x̄ = 4.7 ) และนำไปใช้ได้จริง เครื่องมือถอดและประกอบซีลเพลาข้างรถยนต์มีประสิทธิภาพเท่ากับ( x̄ = 4.87 ) ที่ตั้งไว้และมีความพึ่งพอใจต่อการออกแบบและสร้างเครื่องมือสำหรับถอดและประกอบซีลเพลาข้างรถยนต์อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.68 ) ดังนั้น สรุปได้ว่าเครื่องมือถอดและประกอบซีลเพลาข้างรถยนต์มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
 
     

Abstract
         The objective of this research was to design and contruct tools for removing the side side seal of a car shaft. The sample consister is 5 people. The research instruments were composed of Achtralian Teaching were, Learning Achievement Test and Satisfaction Evaluation form. Data were analyzed by questionnaire, means and standard deviation.
         The results of the research showed that Experts estimate the quality of the tools for removing and assembling the car side shaft seal is very good ( x̄= 4.7) and is actually used. The tool for removing and assembling car shaft seal is as effective as  x̄(= 4.87) and is satisfied with the design and construction of the tool for removing and assembling the car shaft seal at a high level ( x̄= 4.68). Removing and assembling the car side axle seal is efficient and can be used very well.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

 
เอกสารอ้างอิง
[1] บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว. (2535). การอ้างอิงประชากรเมื่อใช้เครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่ากับกลุ่มตัวอย่าง. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 3(1), 22-25
[2]  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย. (2533). คู่มือการซ่อมเพลาท้ายรถยนต์. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562.จากเว็บไซน์ https://www.toyota.co.th
[3] All Rights Reserved. (2552) .รวมเรื่องรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พาหนะอื่นๆ .สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563.จากเว็บไซน์ www.OrganicSEOCompany.com
[4] MISUMI Thailand. (2556). ซีลกันน้ำมัน. จากเว็บไซน์ https://th.misumi-ec.com/pr/recommend_category/oil_seals201909