วิวแชร์ไฟฟ้า
Electric Wheelchair

Main Article Content

1.คิมหันต์พีธรากร 2.ชนะ แตงคง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณภาพวิวแชร์ไฟฟ้า การหาประสิทธิภาพวิวแชร์ไฟฟ้า มีการประเมินโดยผู้มีประสบการณ์จำนวน 5 คน โดยการประเมินตามแบบสอบถามประเมินคุณภาพ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจวิวแชร์ไฟฟ้าตอนที่ 3. สอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประเมินการศึกษาวิวแชร์ไฟฟ้า สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบชิ้นงานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมาก (=4.56)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมาก (=4.75) ผลการทดลองการใช้งานจริงโดยทำการทดลองจำนวน 5 ครั้งพบว่า ผู้พิการและผู้สูงอายุมีความพึ่งพอใจในระดับมากกับวิวแชร์ไฟฟ้า
        จึงสรุปได้ว่า การใช้วิวแชร์ไฟฟ้าสามารถช่วยอำนวยความสดวกสบายได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

                                        เอกสารอ้างอิง
[1] ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, งานไฟฟ้ารถยนต์, กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
[2] พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงค์, งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556

[3] เชื้อ ชูขำ, งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556

[4] ดร. ชัด อินทะสี, วงจรไฟฟ้ากระแสตรง, กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553

[5] ชัด อินทะสี, วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ, กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553


[6] พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
, คู่มือเขียนแอพ Android ด้วย Android Studio, กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น,2557