การทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเชื้อเพลิงชีวภาพ
Testing the efficiency of biofuels of petrol engines

Main Article Content

ภมร หุมนา ไรวินทร์ ปัญญาอ้าย พิชัย ทองทา

บทคัดย่อ

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง