การศึกษาระบบการขาดลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Study of absence system in case of Sony Technology (Thailand) Company Limited

Main Article Content

การศึกษาระบบการขาดลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการขาดลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประเมินความพึงพอใจ ระบบขาดลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกรณีศึกษาไทยแก่พนักงานในส่วนสำนักงาน แผนก Cleanroom บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 30 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพระบบการขาดลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 2) แบบประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้ระบบ การขาดลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานคือความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
     ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบการขาดลางานได้สะดวกผ่านระบบที่พัฒนาขึ้น โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver cs6 และAppServ ใช้โปรแกรม My SQL ในการจัดการฐานข้อมูล ระบบการขาดลางานประกอบด้วย ระบบย่อยคือ ระบบงานสำหรับเข้าสู่ระบบ ระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน ระบบแก้ไข ลบข้อมูล
จากการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้งาน จำนวน 30 คน พบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.61 เมื่อพิจรณาในด้าน พบว่าผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจด้านการออกแบบ และด้านการบริการ อยู่ในระดับ มากที่สุด ผลการวิจัยพบว่า ระบบการขาดลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

This research is developmental research.  The objective of developing absence system, Case study: Sony Technology (Thailand) Co. Ltd. was studied the satisfaction of absentee system The sample group in this research was 30 employees, of cleanroom department in Technological Technology (Thailand) Company Limited
          The research showed that the absence  system in the case of Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. has the highest efficiency, which was in accordance with the hypothesis. This indicated that the satisfaction of user was at a high level
          In conclusion, the absence system had the efficiency of the developed system. The satisfaction of users of absence systems = 4.51 (S.D. = 0.51) at the highest level.  it considered that can actually be implemented using It can be concluded that
This usage save data on the system along with actually for users.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1]  ณิชชนาฎฐ์ ภานุพัฒน์นิริยา. การสร้างเว็บไซต์ด้วย Program Adobe Dreamweaver CS6.
ขอนแก่น: http://www.dreamweaver.kruaoh.com/Teacher/contect.html .
[2]  ภาณุพงศ์ ปัญญาดี. การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ AppServ 2.5.10. เชียงใหม่:
https://www.appserv.org/th/ .