การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการเข้างานด้วยฟิงเกอร์สแกนผ่าน แอปพลิเคชันสนทนาออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท พี.ซี.โอ.เอ เทคโนโลยี จำกัด
THE EMPLOYEE IS TIME ATTENDANCE NOTIFICATION SYSTEM WHIT FINGER SCAN VIA ONLINE CHAT APPLICATION CASE STUDY P.C.O.A TECHNOLOGY COMPANY

Main Article Content

หัสวรรษ เกษกาญจน์, ปิยพงษ์ สุขเกษม, พล งอกอ่อน, พวงมาลัย จันทรเสนา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบแจ้งเตือนการเข้างานด้วยฟิงเกอร์สแกนผ่านแอปพลิเคชันสนทนาออนไลน์ 2) หาประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนการเข้างานด้วยเทคโนโลยีฟิงเกอร์สแกนผ่านแอปพลิเคชันสนทนาออนไลน์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบพัฒนาขึ้น
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน และพนักงานของบริษัทซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานผู้ใช้งานระบบ (ค่า IOC เท่ากับ 0.84 และ 0.90 ตามลำดับ) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบแจ้งเตือน การเข้างานด้วยฟิงเกอร์สแกนผ่านแอปพลิเคชัน สนทนาออนไลน์ กรณีศึกษาบริษัท พี.ซี.โอ.เอ เทคโนโลยี จำกัด อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10) และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) แสดงว่า ระบบแจ้งเตือน การเข้างานด้วย
ฟิงเกอร์สแกนผ่านแอปพลิเคชัน สนทนาออนไลน์ กรณีศึกษาบริษัท พี.ซี.โอ.เอ เทคโนโลยีจำกัด ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับ สถานประกอบการที่มีการดำเนินงานรูปแบบเดียวกันได้

The purpose of this research prefers to 1) Developed the employee’s time attendance notification system with finger scan via online chat application case study P.C.O.A Technology company 2) to find the performance of the employee’s time attendance notification system with finger scan via online chat application case study P.C.O.A Technology company and 3) to study the tester’s complacency of the the employee’s time attendance notification system with finger scan via online chat application case study P.C.O.A Technology company that developed.
Sample were 5 experts and 10 the employee’s P.C.O.A company that used the system. Research tools were questionnaire of expert opinion and questionnaire of the employee’s of P.C.O.A company (ioc = 0.84 and 0.90 respectively). Statistics used were mean and standard deviation.
Result of this research that the performance of the employee’s time attendance notification system with finger scan via online chat application case study P.C.O.A Technology company were in high level (mean 4.10) and complacency of the employee’s were in high level (mean = 3.65). Therefore the employee’s time attendance notification system with finger scan via online chat application case study P.C.O.A Technology company that developed could apply with the company that had the same operation.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[[1] รอมฎอน สุทธิการ. (2562).ประเภทของลายนิ้วมือ และประโยชน์ของลายนิ้วมือ กับการใช้งานในด้านต่างๆ.สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2562, จาก https://www. 1belief.com/article/fingerprint-types/
[2]  สุทัศน์ บรรจง, บัญชา จุมพล และจันทิมา พลพินิจ (2560). ระบบติดตามรถประจำทางแบบเรียลไทม์.ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13.หน้า 88-93.
[3]  กนกภรณ์ อุดมเดช. (2560).เครื่องเขย่ายาสมุนไพรโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดุยโน่./กรุงเทพฯ./มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[4]  นฤพนธ์ พนาวงศ์.ระบบสารสนเทศตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบยืนยันตัวบุคคลด้วยลายนิ้วมือ. รายงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.2551.
[5]  ไพศาล มามะ และจิตถาวร ทองมาก (2554).ระบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้ห้องปฏิบัติการด้วยการสแกนลายนิ้วมือ./สงขลา./มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.
[6]  วนิดา วาดีเจริญ รังสรรค์ เลิศในสัตย์ และสมบัติ ทีฆทรัพย์.  (2560).  ระเบียบวิธีวิจัยจากแนวคิด ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ.  กรุงเทพมหานคร:  ซีเอ็ดยูเคชั่น