การพัฒนาระบบการจองตู้แชมเบอร์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
The development of chamber booking system Case study Sony Technology (Thailand) Co.,Ltd.

Main Article Content

นางสาวศิรินภา โยเหลา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจองตู้แชมเบอร์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระบบการจองตู้แชมเบอร์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานของบริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  จำนวน 20 คน โดย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานของแผนก QA จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพระบบการจองตู้แชมเบอร์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจองตู้แชมเบอร์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
          สรุปได้ว่าระบบการจองตู้แชมเบอร์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่พัฒนาขึ้น ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.59 (S.D = 0.47) อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นระบบการจองตู้แชมเบอร์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ได้จริง ทั้งนี้เนื่องจากมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ศึกษา โดยสามารถสรุปได้ว่า ระบบการจองตู้แชมเบอร์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สามารถใช้งานได้จริงพร้อมทั้งสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้จริง


The research is development research. The objectives of the study were
development of booking chamber’s system case study of Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. and to study the satisfaction of users for booking chamber’s system case study of Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. The population are employees of Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. were 20 employees. A sample that was selected is employees of the QA department 20 employees. The research instruments are 1) Assessment of quality of booking chamber’s system case study of Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. 2. The satisfaction questionnaire of users for booking chamber’s system case study of Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
          The conclusion are the ware progression of booking chamber’s system case study of Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. as well as the satisfaction was development, the average result was 4.59 (S.D = 0.47) than mean at the highest quality The development of booking chamber’s system case study of Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. was workable, the results of the study were consistent with the study. It can be concluded that The development of booking chamber’s system case study of Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. can be used, it can be used to facilitate the user.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1]       ปวริศร อนันต์สุทธิรักษ์. (2553). ความน่าสนใจของ Notepad++
[2]       พลชัย พิทักษานนท์กุล. (2556). ฐานข้อมูลและจัดการฐานระบบ
[3]       ภาณุพงศ์ ปัญญาดี. (2551). การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ AppServ 2.5.10
[4]       ปริญญา นอยดอนไพร. (2560). ฐานขอมูล MySQL และการใชงาน phpMyAdmin
[5]       พรกมล ลิ้มโรจน์นุกูล. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านตัวกลาง
[6]       สุบิน แก้วก่า, จิรศักดิ์ จันทะศรี, อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, ศศธร มาศสถิตย์ และภควัต ชัยวินิจ. (2560). รูปแบบการพัฒนาระบบการจองห้องบริการด้วยระบบออนไลน์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
[7]       นิธิกร เตโจ, ธีรยุทธแก้ววงค์หิว และ สุภัตรา ปินจันทร์. (2560). การพัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ.