การศึกษาสาเหตุการเกิดหนี้ค้างชำระของลูกหนี้สินเชื่อสถาบันการเงินที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ สาขาทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์
THE EDUACTION CAUSES OF OVERDUE LOANS OF DEBTORS FROM FINANCIAL INSTITUTION CREDITORS REGISTERED IN THE STOCK EXCHANGE MARKET AT THUNGYANG BRANCH, UTTARADIT PROVINCE

Main Article Content

ทิพย์สุดา เมฆอากาศ , อรพรรณ มั่นแย้ม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการศึกษาสาเหตุการเกิดหนี้ค้างชำระของลูกหนี้สินเชื่อสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สาขาทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดหนี้ค้างชำระของลูกหนี้สินเชื่อสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สาขาทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีประชากรที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 48 ราย กลุ่มตัวอย่าง 43 ราย สูตรหากลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน กลุ่มผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodologies) ดำเนินการวิธีเชิงคุณภาพเป็นหลักโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการหาคำตอบยืนยันด้วยวิธีการเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า พบว่า สาเหตุการเกิดหนี้ค้างชำระของลูกหนี้สินเชื่อสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สาขาทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และปัจจัยส่วนบุคคล ภาพรวม 3 ปัจจัย อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า 3.26 SD. 0.846 และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย แล้วพบว่า สาเหตุการเกิดหนี้ค้างชำระของลูกหนี้สินเชื่อสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สาขาทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยภายนอก มีค่า 4.07 SD. 0.847 รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยภายใน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า 3.10 SD. 0.907 และน้อยที่สุด ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า  2.61 SD. 0.784 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยภายนอก มีส่วนสำคัญทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้

Abstract
The study of causes of overdue loans of loan receivers from financial institution creditors registered at the Stock Exchange Market at Thungyang Branch, Uttaradit Province. The research group uses integrated research methods performed mainly by qualitative methods in finding answers and confirming using quantitative methods by using structured interviews and questionnaires in the estimation scale model found that there are three main causes of overdue loans of loan receivers from financial institution creditors registered at the Stock Exchange Market at Thungyang Branch, Uttaradit Province which are external factors, internal factors and personal factors where the overall score is at a moderate level, averaging at 3.26 and when considering each factor the study found that the most significant factor that causes the outstanding debt of financial institution debtors registered in Thungyang Stock Exchange, Uttaradit Province is the external factors where the average score is at 4.07 and the second cause is internal factosr where the score is at moderate level which is 3.10 and the last cause is the personal factors where the score is at moderate level which is 2.61. The result of the study shows that external factors are the most important to the debtors being unable to pay the debt. This study is only a part of data for determining the causes of overdue loans of debtors from financial institution creditors registered at the Stock Exchange Market at Thungyang Branch, Uttaradit Province and more information should be conducted with those involved in granting loans to financial institutions registered at the stock exchange in the future.
 

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
[1] วรรณี สมตัว.(2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระสินเชื่อนโยบายรัฐของธนาคาร
            ออมสินสาขาจะนะ จังหวัดสงขลา.(สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
[2] อาริษา โพชนุกูล. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผิดชำระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ธ.ก.ส.
            สาขาระโนด จังหวัดสงขลา. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
[3] กานต์พิชชา กองคนขวา. (2561). เหตุการณ์ค้างชำระหนี้ในระบบ: กรณีศึกษา เกษตรกรในจังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการ                  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ปีที่ 39 ฉบับที่ 1.