เครื่องเปิดฝาบ่อบำบัด
Therapy tank opener

Main Article Content

นาย เอกลักษณ์ รัตนเสถียร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องเปิดฝาบ่อบำบัด  2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องเปิดฝาบ่อบำบัด เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมิน โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก การวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้ใน               การประเมินผลจะใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คนจากหน่วยงานซอฟต์แวร์พาร์ค โดยมีการประเมินและ ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเปิดฝาบ่อบำบัด และแบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
          จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของเครื่องเปิดฝาบ่อบำบัด พบว่า เครื่องเปิดฝาบ่อบำบัด สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.78 และด้านความเป็นไปได้อยู่ใน ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.54 การหาประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องเปิดฝาบ่อบำบัดอยู่ในระดับสูง จากการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องเปิดฝาบ่อบำบัด โดยเปรียบเทียบเวลาที่ใช้กับวิธีการทำงานแบบเก่า มีการทดสอบเปิดฝาบ่อ จำนวน 5 ครั้ง โดยทดสอบ 2 แบบ คือ การปฏิบัติงานแบบเดิมที่ต้องใช้จำนวนคนที่มากและการปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องเปิดฝาบ่อบำบัด ที่สร้างขึ้นมา พบว่าเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแบบเดิมที่ต้องใช้จำนวนคนที่มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.8 นาที และเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องเปิดฝาบ่อบำบัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3 นาที โดยสรุปได้ว่าการปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องเปิดฝาบ่อบำบัดสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้ประมาณ 1.9 นาที คิดเป็นร้อยละ                   
คำสำคัญ: บ่อบำบัด

Abstract
This research With the objectives 1) to design and build a treatment tank opening machine 2) to find the efficiency of the treatment tank opener The tools used are assessments through experts to verify suitability and feasibility. At a high level Data analysis by averages And standard deviation
          From the study found that The efficiency of the treatment tank opener was found that the treatment tank opener Able to work according to specified conditions The performance of the treatment tank opener is high.
               From the test of the efficiency of the opening of the treatment tank By comparing the time spent with the old way of working There are 3 tests for opening the lid. There are 2 types of testing, which are the old operation that requires a lot of people and the operation using the treatment tank opening. Crafted Found that the time spent in traditional operations that requires a lot of people There is an average of 20.8 minutes and the time it takes to perform the operation by using the septic opener. The average is 3 minutes. In conclusion, the operation using the septic opener can reduce the time spent in the operation by approximately 1.9 minutes, representing a percentage of
Keywords: Treatment pond.
 
 
 

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
[1] นายธีรพล บุญถึง (2554:บทคัดย่อ) ได้จัดทำ เครื่องยกไฟฟ้า(Hand Lift) เป็นอุปกรณ์ขนยกและเคลื่อนย้ายพาเลท ที่ใช้ไฮดรอลิกส์ในการควบคุมการยก
[3] บุญทิ้ง คำเจริญ และวนันธ์ธร คงวังแก้ว (2558:บทคัดย่อ). ระบบควบคุมการยกของหนัก
[4] นายหิรัญ เชาวภัคพล (2561:บทคัดย่อ). เครื่องมือทุนแรงการยกเครื่องจักรใหญ่ในอุตสาหกรรม จากบริษัท สิงห์วัฒนะกูล อำเภอสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทรสาร 025026598