ระบบควบคุมอัตโนมัติถังละลายน้ำตาล
Automation Melting Sugar Plant Control System

Main Article Content

นายธีระ หลักแหลม /นายธนพนธ์ ปาณะดิษฐ

บทคัดย่อ

                                                       
 ชื่อ                            : นายธีระ  หลักแหลม     
                                     นายธนพนธ์ ปาณะดิษฐ          
ชื่อโครงการ              : ระบบควบคุมอัตโนมัติถังละลายน้ำตาล
                                      Automation Melting Sugar Plant Control System
สาขาวิชา                   : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
                                      วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ที่ปรึกษาโครงการ    : อาจารย์ กิตติ กุตนันท์
                                      นายสุทธิพงษ์  สุขมั่น
ปีการศึกษา                : 2562

 
บทคัดย่อ
                                                                                                         
              การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติถังละลายน้ำตาล Automation Melting Sugar Plant Control System เพื่อประหยัดเวลา ลดปัญหาน้ำเชื่อมล้นถังได้และเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการละลายน้ำตาลได้ดียิ่งขึ้น โดยคณะผู้จัดทำได้ออกแบบและสร้าง ระบบควบคุมอัตโนมัติถังละลายน้ำตาล Automation Melting Sugar Plant Control System โดยการทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานโดยให้ควบคุมการสั่ง เปิด Valve ปรับรอบ Inverter Pump Control Flow ได้โดยการทดสอบจำนวน 5 ครั้งสามารถทำงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรา Tuning PID ได้ค่าคงที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานจริงได้และศึกษาความพึงพอใจโดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัท น้ำตาลทิพย์ สุโขทัย จำกัด 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการศึกษาค้นคว้า ระบบควบคุมอัตโนมัติถังละลายน้ำตาล Automation Melting Sugar Plant Control System อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุดค่า เฉลี่ยรวม (  =4.52) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D=0.077236312)

Title                       : Project Automation Melting Sugar Plant Control System
Group                    : Mr. Theera   Lhaklheam      Student ID. 6041050709                                                           
                                 Mr. Tanapon   Panadit        Student ID. 6041050707
Course                   : Line Operating Bachelor of Technology (Continuous) (B.Tech.)
Disciplines            : Electronics technology
Academic year     : 2019
Thesis Adviser      : Mr. Ktti Kuttanan     
                                  Mr.Sutthipong Sukman
 
Abstracts
 
          The objective of this study To design, build Automation Melting Sugar Plant Control System In order to save time, reduce the problem of overflowing the tank and help improve the efficiency of dissolving sugar better The organizing team has designed and built the Automation Melting Plant Control System By testing the efficiency of the Automation Melting Plant Control System The researchers used the Automation Melting Plant Control System to control the valve opening, Inverter Pump Control Flow, and Hot Water Control Brix by testing 5 times The sample consisted of 5 employees of Sugar ThipSukhothai Company Limited. The research instrument was a satisfaction questionnaire. The results of the test of the Automation Melting Plant Control System have been concluded that the Automation Melting Plant Control System is in the highest criteria, the total average (x ̅ = 4.52) and the deviation. (S.D = 0.077236312)
 

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย
[1] http://www.thaiintermat.com/index.php/th/other-t/knowledge-t/62-know-automation-factory : ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation) (2562)
[2] http://www.advance-electronic.com/blog/detail/113/th/PLC : โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ (PLC) (2562)
[3] https://mall.factomart.com/guide-to-motor-control/direct-on-line-dol : การสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง Direct On Line (2562)
 
[4] http://9.adopt.computernote.de/direct-online-motor-starter-wiring-diagram.html : การต่อวงจรแบบ Direct On Line (2563)
[5] http://www.energyscopethai.com/hmi-programming : คุณสมบัติของ HMI และการใช้งานจอTouch Screen (2563)
[6] https://xn--12c3bl6a3a1fd7g.com/plc-programing/ : LD (Ladder diagram) (2563)