โปรแกรมการลงคะแนนการเลือกตั้ง
Election voting program

Main Article Content

จิรยุทธ แน่พิมาย ณัฏฐกิตติ์ เขียวอินทร์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1 ) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลเอกสารในแต่ละสาขา 2 ) เพื่อลดจำนวนกระดาษในการทำบัตรการเลือกตั้ง 3 ) เพื่อหาความพึ่งพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อโปรแกรมการลงคะแนนการเลือกตั้ง ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel VBA เป็นการเขียนคำสั่งเพื่อจัดเก็บข้อมูลและสร้างเงื่อนไขขึ้นมา เพื่อทำการลงคะแนนและเก็บรวบรวมคะแนน โดยการเปรียบเทียบการลงคะแนนเลือกตั้งแบบเก่าแล้ว พบว่าจะใช้ระยะเวลาการจัดเตรียมอุปกรณ์น้อยกว่าแบบเก่า และสามารถลดเวลาในรวบรวมข้อมูลเอกสารและลดจำนวนกระดาษในการทำบัตรการเลือกตั้งได้มาก และได้หาความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมการลงคะแนนการเลือกตั้ง และประเมินความพึงพอใจ จากพนักงานแผนก SQE จำนวน 5 คน
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินความพึงพอใจ จากพนักงานแผนก SQE จำนวน 5 คน ในการทดลองการใช้งาน ผลปรากฏว่าค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมการลงคะแนนการเลือกตั้ง ค่าเฉลี่ยรวมx=4.36)( และ ค่าความเบี่ยงเบน(S.D =0.16) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี

             The purpose of this research is 1) to reduce the cost of collecting the documents in each branch, 2) to reduce the number of paper for making voting cards, 3) to find the users' satisfaction with the voting program. The election The researcher designed using Microsoft Excel VBA to write commands to store data and create conditions In order to vote and collect points By comparing the old voting methods Found that it takes less time to prepare the equipment than the old one And can greatly reduce the time it takes to gather document information and reduce the amount of paper for making ballot papers and find the satisfaction of users of the voting program. And assess satisfaction From 5 SQE department employees
          The study found that Factors that affect satisfaction assessment From 5 SQE department employees in the trial operation The results show that the average satisfaction rating of the electoral voting program Total mean x = 4.36) (and deviation (S.D = 0.16) which is good

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] แผนกSQE ”: (Online) เข้าค้นหา เมื่อวันที่ : 1 มีนาคม 2563 เข้าถึงได้จาก :
[2] Microsoft Excel(Online.) เข้าค้นหา เมื่อวันที่ : 7 มีนาคม 2563 เข้าถึงได้จาก http://blog.dechathon.com/excel-vba/
[3] กิจกรรม QCC (Online) เข้าค้นหา เมื่อวันที่ : 4 มีนาคม 2563 เข้าถึงได้จาก
[4] บริษัท ฮอนด้าโลจิสติกส์ เอเชีย จำกัด(Online) เข้าค้นหา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เข้าถึงได้จาก :  
[5] Visual Basic for Application(Online) เข้าค้นหา เมื่อวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าถึงได้จาก : https://www.thepexcel.com/10-excel-vba-concepts/