เครื่องขจัดสิ่งอุดตันในท่อด้วยระบบแรงดัน
Project for removing clogged pipes in pipes by pressure system

Main Article Content

ธนวัฒน์ เพ็งสลุด,ภูมินทร์ ปันเงิน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องขจัดสิ่งอุดตันในท่อด้วยระบบแรงดัน 2. เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องขจัดสิ่งอุดตันในท่อด้วยระบบแรงดัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1. ผู้เชี่ยวชาญในการหาประสิทธิภาพ 2. ผู้ใช้เครื่องขจัดสิ่งอุดตันในท่อด้วยระบบแรงดัน จำนวน 8 คน ซึ่งเป็นพนักงาน บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จำกัด ประจำอาคารคอนโดศุภลัย ริเวอร์ เพลส เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินโดยความเหมาะสมและเป็นไปได้ แบบบันทึกการใช้งานเครื่องขจัดสิ่งอุดตันในท่อด้วยระบบแรงดัน และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
          ผลการวิจัยพบว่า การหาประสิทธิภาพเครื่องขจัดสิ่งอุดตันในท่อด้วยระบบแรงดันพบได้ว่าโดยส่วนรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่ 5 สามารถใช้งานในพื้นที่คับแคบมีค่าเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาได้แก่ ข้อ 8 สามารถใช้งานในอาคารได้จริงมีค่าเฉลี่ย 4.88 อยู่ในระดับมากที่สุด จากการหาประสิทธิภาพตารางที่ 2 และตารางที่ 3 พบว่าระหว่างใช้เครื่องขจัดสิ่งอุดตันในท่อด้วยระบบแรงดันทดสอบกับกระดาษทิชชูเปียกและกระดาษผ้าอนามัยเปียกที่ติดอยู่ในท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว โดยการอัดแรงดันแต่ละระดับผลสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยแรงดันอยู่ที่ 3.75 bar

Abstract
        This research Have a purpose  1. To design and build a machine to eliminate blockages in pipes with pressure systems. 2. To test for the efficiency of pipe clogging device by pressure system The sample group used in this research is as follows: 1. Experts in finding
efficiency. 2. The users of the pipe clogging by pressure system, 8 people, who are employees of Prom Techno Service Company Limited at Supas Condo Building. University River Place The instrument used for data collection was a professional evaluation form.Application log for pipe blockage elimination using pressure system And satisfaction questionnaire By using statistics in data analysis Consistency Index (IOC), mean and standard deviation (SD)
        The results of the research showed that Looking at the efficiency of the pressure clogging device in the pipeline, it was found that the overall satisfaction was at the highest level, with an average of 4.57. When considered individually, it was found that item 5 can be used in a confined space with value. Average 5.00 is at the highest level, followed by item 8, can actually be used in the building, with an average 4.88 highest level From the efficiency evaluation of Table 2 and Table 3, it was found that when using a clogging device in a pipe with a pressure test, test with wet tissue paper and wet sanitary napkin paper that is stuck in a 2-inch PVC pipe by compressing each pressure. The results show that the average pressure is 3.75 bar.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
 
[1] Chanapa Chadrayu : เรื่องการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (2553)
      (ระบบออนไลน์).แหล่งที่มา https://hydrosys.co.th
[2] นายประนัส เรือศรีจันทร์ : เครื่องระเบิดท่อน้ำอุดตันในครัวเรือนโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องระเบิดท่ออุดตัน ในครัวเรือน (2559)
        (ระบบออนไลน์).แหล่งที่มา https://www.google.com  
[3] นายกิตติการ วงศ์ศิริประสิทธิ์ :เรื่องเครื่องระเบิดท่ออุดตันในครัวเรือน(2560)
        (ระบบออนไลน์).แหล่งที่มา https://www.google.com
[4] นายจตุวัฒน์  บุญมา : เรื่องกล่องดักไขมัน (2560)
        (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา https://soclaimon.wordpress.com/tag