ชุดทำความสะอาดฟิลเตอร์และคอยล์ AHU
AHU Filter and Coil Cleaning Set

Main Article Content

1. ณัฐพล พุกเกิด 2. ศิวัช พานทอง

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดทำความสะอาดฟิลเตอร์และคอยล์ AHU 2) เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพชุดทำความสะอาดฟิลเตอร์และคอยล์ AHU เครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพเป็นแบบประเมินเกี่ยวกับแบบโครงสร้าง วงจร และการควบคุม มีการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักร จำนวน 5 ท่าน พบว่า มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

          ผลการศึกษาพบว่า ผลการออกแบบและสร้างชุดทำความสะอาดฟิลเตอร์และคอยล์ AHU มีผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.96 และในด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.04  ผลการหาประสิทธิภาพชุดทำความสะอาดฟิลเตอร์และคอยล์ AHU โดยมีการทดสอบ 2 แบบ คือ การปฏิบัติงานแบบเดิมที่ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์หลายชิ้นและการปฏิบัติงานโดยใช้ชุดทำความสะอาดฟิลเตอร์และคอยล์ AHU ที่สร้างขึ้นมา พบว่าเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแบบเดิมที่ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์หลายชิ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14 นาที และเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยใช้ชุดทำความสะอาดฟิลเตอร์และคอยล์ AHU มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9.8 นาที จึงสรุปได้ว่าการปฏิบัติงานโดยใช้ชุดทำความสะอาดฟิลเตอร์และคอยล์ AHU สามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้

          This research Have a purpose . 1) To design and build an AHU filter and coil cleaning set 2) To test the efficiency of the AHU filter and coil cleaning set. The tools used for finding efficiency were assessments of Schematic and control structure model. There are 2 assessments which are suitability and possibility by experts that appropriate and feasible at a high level. Data were analyzed by using average and standard-deviation (S.D.)

          The study found that the design and construction of the AHU filter and coil cleaning kit is evaluated by experts. Is suitable at a high level the overall average is 3.96 and the possibility is at a high level The overall average is 4.04. by testing 2 methods. Traditional operations that require multiple devices and operations by AHU filter and coil cleaning set that wad made. Found that the time it takes to perform the same task that requires multiple devices with an average of 14 minutes. And the time it takes to perform tasks using the AHU filter and coil cleaning set with an average of 9.8 minutes. In conclusion, the operation using using the AHU filter and coil cleaning set can reduce the time spent on operations. 

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
     
[1] นาย ธีรภัทร น้อยเมืองโพน (2559). เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง.
        วิทยาลัยการอาชีพนาแก. แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม.
[2] ธีรพงศ์ บริรักษ์ (2556). การลดอุณหภูมิก่อนเข้าคอนเดนเซอร์เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ระบบปรับอากาศ
        แบบแยกส่วนด้วยการใช้ PVC Filling. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
[3] นันทพล รวมครบุรี (2554). เครื่องทำความสะอาดอเนกประสงค์.
        วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก. สาขาวิชาเครื่องกล.
[4] เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์(2559). การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับจักรยานสามล้อไฟฟ้า. มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา.