ชุดโพเดียวกล่าวรายงานพับเก็บได้
FOLDABLE PODIUM REPORT SET

Main Article Content

ทัศนีย์ สิทธิ, น้ำทิพย์ เกษทองมา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
          การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบชุดโพเดียมกล่าวรายงานพับเก็บได้  (2) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดโพเดียมกล่าวรายงานพับเก็บได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และคุณค่าโดยสรุป จำนวน 3 ท่าน  สำหรับการศึกษาประสิทธิภาพของชุดโพเดียมกล่าวรายงานพับเก็บได้ คณะผู้วิจัยได้ทำการทดลองในสถานการณ์จริง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
          ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดโพเดียมกล่าวรายงานพับเก็บได้ ที่ประกอบด้วยชุดเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมโครโฟน และชุดโพเดียมแบบพับเก็บได้   ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน  และด้านการทำงานของระบบ มีความเหมาะสม  (2) ชุดโพเดียมกล่าวรายงานพับเก็บได้ มีประสิทธิภาพ  โดยสรุปภาพรวมสามารถนำไปใช้งานได้ และมีความพึงพอใจต่อชุดโพเดียมกล่าวรายงานพับเก็บได้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

Abstract
          The objectives of the study were to 1) design the foldable report podium and 2) determine the efficiency of this invention. The foldable report podium was evaluated by 3 experts. The evaluation was run in authentic situation. The research tools were the foldable report podium and evaluation form. Data were analyzed by mean and standard deviation.
      The research finding found that 1) the foldable report podium which composed amplifier, speakers, microphone and the foldable report podium were appropriate, 2) the foldable report podium could be used effectively and the satisfaction was at the “much” level. 

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
 
[1}. เนื้อหาสเตนเลส
      เข้าถึงได้จาก : http://www.juthawan.co.th/product/product-stainless-steel/
[2}.  เนื้อหาเหล็กกล้าไร้สนิม
      เข้าถึงได้จาก : https://th.wikipedia.org/wiki
[3}.  เนื้อหาลำโพง
      เข้าถึงได้จาก : https://th.m.wikipedia.org/wiki
[4}.  เนื้อหาตัวขยายสัญญาณ
      เข้าถึงได้จาก : https://th.m.wikipedia.org/wiki
[5}. Power Supply กับหลักการทำงานที่ควรรู้.(2555). [ออนไลน์]
      เข้าถึงได้จาก : https://mall.factomart.com/principle-of-switching-power-supply/
[6}. เนื้อหาแบตเตอรี่
      เข้าถึงได้จาก : https://th.wikipedia.org/wiki/
[7}. องค์ประกอบแบตเตอรี่
      เข้าถึงได้จาก :  http://pakpumbattery.blogspot.com/p/blog-page_27.html
[8}. เนื้อหาไมโครโฟน
      เข้าถึงได้จาก :  https://th.wikipedia.org/wiki/
[9}.  Audio power amplifier
      เข้าถึงได้จาก :  https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_power_amplifier