ชุดฝึกวิเคราะห์ระบบปรับอากาศรถยนต์
Car Air Conditioning System Analysis Kit

Main Article Content

พงศกร ใจจิตร1 รัตนะ พาขุนทด2

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและหาคุณภาพชุดฝึกวิเคราะห์ระบบปรับอากาศรถยนต์ 2)เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึกวิเคราะห์ระบบปรับอากาศรถยนต์ได้สร้างชุดฝึกวิเคราะห์ระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยมีการวางแผนและออกแบบชุดฝึกวิเคราะห์ระบบปรับอากาศรถยนต์ มีการหาคุณภาพของชุดฝึกโดยผู้มีประสบการณ์ จำนวน 5 คน ประเมินชุดฝึก พบว่า ด้านการออกแบบชิ้นงานมีความพึงพอใจในระดับมาก(=4.28,S.D.=0.49)  ด้านการใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (=4.55,S.D.=0.52) และผลการปนะเมินประสิทธิภาพชุดฝึกพบว่าการทดลองการใช้งานจริงโดยการจำลองปัญหาของระบบปรับอากาศรถยนต์ที่อุปกรณ์ดังต่อไปนี้  Blower No.1 ,Blower No.2 ,Blower No.3 ,Thermostat ,Compressor ,Condenser fan ,Pressure switch และBlower No. 1-2-3 พบว่าสามารถจำลองปัญหาได้กับอุปกรณ์ทุกตัว และตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีเปอร์เซ็นของความถูกต้อง 100% จึงสรุปได้ว่า การใช้ชุดฝึกวิเคราะห์ระบบปรับอากาศรถยนต์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

The purpose of this study are. 1) To create and find quality training sets for automotive air conditioning systems analysis. 2) To find out the efficiency of the automotive air conditioning system analysis practice kit. The training package kit was created for analyzing car air conditioning systems by having a plan and design practice set analyzing automotive air conditioning systems. The quality of training set was evaluated by 5 experienced persons . And the evaluating training package found that: The regarding design of work piece, satisfaction was at a high level (= 4.28, S.D. = 0.49).  In terms of the usage, satisfaction is at the highest level (= 4.55, S.D. = 0.52).  And the result of the evaluation of the training kit found that the actual operation experiment by simulating the problems with every device of the car air conditioning system at the following equipment: Blower No.1 ,Blower No.2 ,Blower No.3 Thermostat ,Compressor ,Condenser fan,Pressure switch and  Blower No. 1-2-3  then found that the problem can be modeled with all devices can investigate the problems that occur 100  percentage accuracy. So it can be concluded that the use of automotive air conditioning system analysis practice kit able to analyze air conditioning system problems efficiently according to the set objectives.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] สมศักดิ์ สุโมตยกุล, งานปรับอากาศรถยนต์, กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
[2] นิยม กิจโพธิ์, ระบบทำความเย็นและเครื่องเย็น, กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557
[3] บุญธรรม ภัทราจารุกุล, งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
[4] เชื้อ ชูขำ, งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2557
[5] ชัด อินทะสี, วงจรไฟฟ้ากระแสตรง, กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553