คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่อง Mazak 430a กรณีศึกษา บริษัท สุทธิพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Installation guide Workpiece jigs on the Mazak 430a Case study : Sutthiphong Engineering CO.LTD

Main Article Content

ชิษณุพงศ์ ถมทอง วัชรพงษ์ โฉมเกตุ เพ็ญศิริ ทองทวี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อลดเวลาในการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานในการผลิตชิ้นงานโดยศึกษานำมาจัดทำคู่มือการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานลดเวลาการสอนงานของหัวหน้างานของแผนก CNC-M ในสายงานแม่พิมพ์กลม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง ประชากร เป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่ Machine Operator แผนก CNC-M ในสายงานแม่พิมพ์กลม จำนวนบุคลากร จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจมี 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการใช้งาน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
            ผลการวิจัยพบว่าคู่มือในการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่อง Mazak 430a ก่อนปรับปรุงใช้เวลา เท่ากับ 108 นาที หลังปรังปรุงใช้เวลา เท่ากับ 45 นาที จะเห็นได้ว่าการใช้คู่มือเข้ามาช่วยในการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยให้เวลาลดลงทั้งหมด 63 นาที โดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ซึ่งด้านเนื้อหา รองลงมาคือด้านการใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อเรียงลำดับจากมากไปน้อย โดยรวมอยู่ในระดับดี (  = 0.80 , S.D = 1.41 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีการใช้คู่มือในการศึกษาต่ออยู่ในระดับดี ทั้ง 2 ด้าน ซึ่งด้านเนื้อหาและสื่อมากที่สุด (  = 0.83 , S.D = 1.41 ) รองลงมาคือด้านการใช้งานของคู่มือ (  = 0.78 , S.D = 1.41 )

This research is built to reduce the time it takes to install the workpiece to manufacture the workpiece. Study  to device Installation Guide Grips the workpiece to reduce time teaching supervisor. Cnc-m department Round mold. This sample is a sample of the personnel responsible for the Machine Operator. Cnc-m department Round mold Number of people 3 persons. The instrument is a satisfaction questionnaire with 2 sides is 1.content 2. Usability. The statistical analysis of data are the average and the standard deviation values.
            The results showed that the manual installation grips the workpiece on the machine Mazak 430a. Before the improvement, the time was 108 minutes. After the improvement, the time was 45 minutes. It can be seen that using the manual to help install the equipment reduces the total time by 63 minutes. Overall, it is very good. The content Overall a very good level. Next is the Usability Overall is at a good level. When considering each item, it was found that it was in a very good level. When sorted in descending order. Overall a good level (  = 0.80, SD = 1.41). When considered in detail, it was found that the use of manuals for further study were at a good level in both content and media the most ( = 0.83, SD = 1.41), followed by the usage of the manuals ( = 0.78, SD = 1.41).
 

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1]  สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน. (2551). การลดความสูญเปล่าในสายการผลิตเบรกเกอร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[2]  วัชรินทร์ สิทธิเจริญ. (2547). การศึกษางาน (Work Study) กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
[3]  วิชัย จันทรักษา. (2552). การปรับปรุงการขนถ่ายวัสดุเพื่อเพิ่มผลผลิต : กรณีศึกษาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ.
[4]  ประเวศน์ อัศวดากร และคณะ. (2536). การเพิ่มผลผลิตด้วย IE เทคนิค.สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
[5]  พิชชายุทธ หวังสุกิจ./ (2560)./ PDCA./ สืบค้นเมื่อ3 มกราคม 2563./ จากเว็บไซร์: https://www.tereb.in.th/erp/pdca-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/