การพัฒนาเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลพนักงานในบริษัท กรณีศึกษา บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด
The Development of Website to store employee information in the company Case Study: Complete Auto Rubber Manufacturing Company Limited

Main Article Content

นางสาวอุไรวรรณ ฉนวนน้ำ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลพนักงานในบริษัท กรณีศึกษา
บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์การ
จัดเก็บข้อมูลพนักงานในบริษัท กรณีศึกษา บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นพนักงานในส่วนของแผนกทรัพยากรบุคคล – ธุรการบริษัท คอมพลีท โอโต
รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด จำนวน 10 คน ที่เลือกกลุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
1.) แบบประเมินคุณภาพการพัฒนาเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลพนักงานในบริษัท 2.) แบบสอบถามความพึง
พอใจ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วัดความพึงพอใจ 2 ด้าน คือ 1.) ด้านการออกแบบ และ 2.) ด้าน
การบริการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
           ผลการวิจัยพบว่า เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลพนักงานในบริษัท กรณีศึกษา บริษัท คอมพลีท โอโต
รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป PHP เชื่อมต่อฐานข้อมูล และ
MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดเก็บข้อมูลพนักงาน ประกอบไปด้วย ระบบย่อย คือ ระบบงาน
สำหรับเข้าสู่ระบบ ระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน ระบบการแสดงข้อมูลพนักงาน และระบบการเพิ่มข้อมูลพนักงาน
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจำนวน 10 คน พบว่า ผู้ใช้เว็บไซต์ระบบจัดเก็บข้อมูลพนักงานใน
บริษัท กรณีศึกษา บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนู แฟ็คเจอริ่ง จำกัด มีความพึงพอใจในด้านการ
ออกแบบและด้านการบริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.98 และ 4.82 ตามลำดับ

The purpose of this research was to The Development of Website to store employee
information in the company. Case Study Complete Auto Rubber Manufacturing Company Limited and to study the satisfaction of users of The Development of Website to store employee information in the company. Case Study Complete Auto Rubber Manufacturing
Company Limited The sample used in this research was 10 human resource-administration
staff, Complete Auto Rubber Manufacturing Company Limited who selected specific groups. of Website to store employee information in the company 2.) Satisfaction questionnaire It is a 5-level gauge of satisfaction level with 2 aspects which are 1.) Design and 2.) Service Analyze the data by frequency, percentage, mean and standard deviation.
          The results of the research showed that The Development of Website to store
employee information in the company. Case Study Complete Auto Rubber Manufacturing Company Limited, which the researcher developed By using the PHP database connection software and MySQL to manage the database. The employee data collection system consists of a subsystem, namely work systems For login User registration system Employee information display system And the system for adding employee information From the evaluation of the satisfaction of 10 users, it was found that the users of The Development of Website to store employee information in the company. Case Study Complete Auto Rubber Manufacturing Company Limited was satisfied with the design and The service level is at the highest level. With an average of 4.98 and 4.82 respectively

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] อภิชัย  ศรีเมือง.การจัดเก็บข้อมูลพนักงาน. https://hrcenter.co.th/file/ 
         columns/hr_f_20170512_155446.pdf. (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม.2563)
[2] เลาขวัญ งามประสิทธิ์. ภาษา PHP. http://www.mwit.ac.th/~jeab/40201/ch3.php.
          (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2563) 2554.
[3] หิรัญญ์ เริงสูงเนิน. MySQL. http://www.freebsd.sru.ac.th/course/4012305-Web-
          Programming/01-Parinya-Book/chapter-13.pdf.
(สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2563) 2555.
[4] เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์.การสร้างระบบการจัดการข้อมูล. https://bit.ly/3bHrcOc. (สืบค้นเมื่อวันที่   
          25 มกราคม. 2563)2529.