อุปกรณ์ช่วยเก็บสายเคเบิ้ลPP BAND
Cable collection equipment PP BAND

Main Article Content

นายภาณุวงศ์ พลับบุรี,นายพงศธร ดีมูล,นางสาวภัทราภรณ์ แก้วน้ำอ่าง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ                                                                                              
            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อออกแบบสร้างอุปกรณ์ช่วยเก็บสายเคเบิ้ลPP BAND 2)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยเก็บสายเคเบิ้ลPPBAND 3)เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจอุปกรณ์ช่วยเก็บสายเคเบิ้ล PP BAND โดยการทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ช่วยเก็บสายเคเบิ้ล PP BAND คณะผู้วิจัยได้ทำการทดสอบที่หน้างานของแผนกSPECIAL  
             ผลการวิจัยพบว่าจำนวนกล่องน้อยระยะเวลาในการรัดสาย PP BAND จะน้อยลงและถ้าจำนวนกล่องมากระยะเวลาในการรัดสาย PP BAND ผลการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานบริษัทฮอนด้าโลจิสติกส์เอเซียจำกัดโดยใช้พนักงานแพ็คกิ้งจำนวน5คนเป็นผู้ทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจผลการศึกษาความพึงพอใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ประเมินอุปกรณ์ช่วยเก็บสายเคเบิ้ลPPBANDอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยรวม
(  =4.18) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D=0.61)
12สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
3อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
3
12 Electronics Technology Program Bachelor of Technology Program Institute of Vocational Education Northern Region 3
3
Lecturer in Electronic Technology Program Bachelor of Technology Program Institute of Vocational Education Northern Region 3
*Corresponding Author, E-mail: Panuvong.1998@hotmail.com,Timelasvegas@gmsil.com,Pkpattaraporn1977@gmail.com
 

The objective of this research is 1) to design and construct PP BAND cable storage device 2) to study the efficiency of PPBAND cable storage device. 3) To study the satisfaction of PP BAND cable collection devices by testing the performance of PP BAND cable collection devices, the research team conducted a test at the designated department's SPECIAL department. Fewer cases The PPBAND strapping time will be shorter. And if the number of boxes is large, the duration of the PP BAND strap will increase. The result of the employee satisfaction study of Honda Logistics Asia Co., Ltd. By using 5 packing staff as testers for the tools used in the study as satisfaction questionnaires. Found that the sample evaluated PP cable collection devices The BAND is at a good level with the total mean (x ̅ = 4.18) and the deviation (S.D = 0.61).

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] “สายเคเบิ้ลPP BAND”: [ออนไลน์] http://home.npru.ac.th/supakit/Slide_7123703/Overview_Cable.pdf
(วันที่ 15 มกราคม 2563)  
[2] “โรลสายไฟ” [ออนไลน์] http://home.npru.ac.th/supakit/Slide_7123703/Overview_Cable.pdf
(วันที่ 1 มกราคม 2563)
[3] “มอเตอร์ 24 VDC” [ออนไลน์] http://praponangkeaw-motor.blogspot.com  (วันที่ 3 มกราคม 2563)
[4] “วงจรปรับความเร็วมอเตอร์” [ออนไลน์] http://www.arduinoall.com
(วันที่ 3 มกราคม 2563)
[5] “แหล่งจ่ายไฟ 24 VDC” [ออนไลน์] http://https://www.google.com/search (วันที่ 5 มกราคม 2563)