อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานบนเครื่อง Machining center
EQUIPMENT FOR HOLDING WORKPIECES ON THE MACHINE MACHINING CENTER

Main Article Content

วชิรวิทย์ แก้วพวงคำ, จตุรวัฒน์ จีนหลักร้อย, ศุภกร ประทิศ, เพ็ญศิริ ทองทวี, สุวัฐชัย วัชรถาวรศักดิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงานบนเครื่อง Cnc Machining center และ ศึกษาประสิทธิภาพ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญบริษัท เจ็ตต้า เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบบมาตรฐาน
         ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์ยึดชิ้นงานบนเครื่อง Machining center ของเวลาในการใช้อุปกรณ์ยึดชิ้นงานบนเครื่อง Machining center โดยรวมสามารถประหยัดเวลาได้ 33 นาที โดยภาพรวมและรายด้าน ซึ่งความเหมาะสม อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านโครงสร้างอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 และ ด้านการใช้งานอยู่ในระดับ ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ด้านโครงสร้างอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 ด้านการออกแบบชิ้นงานอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้และ ขนาด รูปทรง โครงสร้างอุปกรณ์อยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 ด้านการใช้งาน อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความสะดวกในการใช้งาน ความทนทานของวัสดุ ความเที่ยงตรงและแม่นยาในการจับยึดชิ้นงาน อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และ ความปลอดภัยในการใช้งาน อยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.9

This research is intended to create workpiece-based grip equipment on CNC Machining Center and to study performance with respondents from our expert. Technology Co., Ltd. 3 People research tools include questionnaires, suitability and possibility according to the scale. The 5-level statistics are used to analyze data, including standard, average, and global use. Research results found that the performance of the fastening device is on. The Machining center of time to use the fastening device on the Machining Center is a total time-33 minute, with an overview and a side-of-the-shelf that is well suited to 4.44. The average is equal to 4.5, and the average level of use is as good as 4.38 on the structure is very good. With an average of 4.5, the target design is very good, the average is equal to 4.2, and the material used and size of the equipment structure is very good. The average is equal to 4.5, the average level of usage is as good as 4.4, when it is considered to be a part of the ease of use. Material Endurance Precision and accuracy in the grip of the workpiece is very good, the average is 4.45 and the safety of the applications is very good. With an average value of 4.9

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] ชาญ ถนัดงาน, การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจิ๊กฟิกซ์เจอร์ ระยะที่ 1และระยะ       ที่ 2 : สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547
[2] วชิระ   มีทอง, การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-      ญี่ปุ่น), กรุงเทพ. พิมพ์ครั้งที่ 26, 2555
[3] อำนาจ มีแสง, การออกแบบเครื่องมือจับยึดชิ้นงานเพื่อลดความสูญเสียใน  กระบวนการตัดท่อยาง: โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, 2554