การพัฒนาเว็บไซต์ทางด้านการบริหาร ด้านสินค้าคงคลังระบบ Check Part แผนก Assembly กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
Website Development for Inventory Management, Check Part System Assembly Division. Case Study of TechnoPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.

Main Article Content

วรารัตน์ ทองดี

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ทางด้านการบริหารด้านสินค้าคงคลังระบบ Check Part แผนก Assembly กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทางด้านการบริหารด้านสินค้าคงคลังระบบ Check Part แผนก Assembly กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ เป็นพนักงานบริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 20 คน โดยกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) เว็บไซต์ทางด้านการบริหารด้านสินค้าคงคลังระบบ Check Part แผนก Assembly กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
        ผลการวิจัยพบว่า 1) เว็บไซต์ทางด้านการบริหารด้านสินค้าคงคลังระบบ Check Part แผนก Assembly กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วยเมนูต่างๆและใช้งานได้จริง 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ทางด้านการบริหารด้านสินค้าคงคลังระบบ Check Part แผนก Assembly กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด และด้านการออกแบบ เนื้อหามีความสอดคล้องกับเว็บไซต์อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75 , S.D. = 0.44) ด้านการบริการ เข้าถึงเว็บไซต์ได้รวดเร็วอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75 , S.D. = 0.44)
 
      

        The purpose of this research is to develop the inventory management website, Check Part Assembly system, case study of Technopast Industry (Thailand) Co., Ltd. and to study the satisfaction of the users of the administration website. Inventory system, Check Part Assembly, case study, Technopast Industry (Thailand) Co., Ltd.
The samples used in this research Were 20 techno-industrial (Thailand) Co., Ltd. employees. The tools used in this research were 1) Website for inventory management, Check Part Assembly system, case study of Technopast Industry (Thailand) Co., Ltd. 2) Satisfaction questionnaire Data were analyzed using statistics such as percentage, average () and standard deviation (S.D.).
        The results of the research are as follows: 1) Website for inventory management, Check Part Assembly system, case study, Technopast Industry (Thailand) Co., Ltd. consists of menus and actually works. 2) User satisfaction Website for inventory management, Check Part Assembly system, case study, Technopast Industry (Thailand) Co., Ltd. and design. Content is consistent with the website at the highest level (= 4.75, S.D. = 0.44) in terms of services. Fast access to the website at the highest level (= 4.75, S.D. = 0.44)

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] Mr. Bee (2559). [ออนไลน์]. ความหมายของระบบจัดการฐานข้อมูล [สืบค้นเมื่อวันที่ 10
         มกราคม 2562]. จาก http://www.thaiall.com/mysql/indexo.html
[2] เลาขวัญ งามประสิทธิ์. (2554). [ออนไลน์]. ภาษา PHP. [สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563].  
         จาก http://www.mwit.ac.th/~jeab/40201/ch3.php.   
[3] Jiun-YanShiau(2010). [ออนไลน์]. ระบบการจัดการคลังสินค้าที่มีการหยิบตามลำดับ   
        สำหรับการจัดส่งแบบหลายคอนเทนเนอร์ [สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562]. จาก
         http://www.etop.org.tw/index.php
[4] บุญชม ศรีสะอาด(2556). [ออนไลน์]. การหาค่าสถิติพื้นฐาน [สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม         2562]. จาก https://www.ksed.go.th/office/wp-content/uploads/2019/11/