การพัฒนาระบบยืม-คืนอุปกรณ์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
The development of Borrowing and Returning For Equipment System Case study: Sony Technology Company Limited

Main Article Content

นางสาวศรัณย์พร เป็นสุข

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาระบบงานด้านการจัดการและยืม-คืนอุปกรณ์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ (2)พื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระบบงานด้านการจัดการและยืมคืนอุปกรณ์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานของบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  จำนวน 300 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานของแผนก QA จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ (1) แบบประเมินคุณภาพระบบงานด้านการจัดการและยืมคืนอุปกรณ์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ (2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงานด้านการจัดการและยืมคืนอุปกรณ์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
             ผลการวิจัยปรากฏว่าระบบยืม-คืนอุปกรณ์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  มีระดับประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก( =3.70 และ SD. =0.47 ) และผลการประเมินพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพ มาก ( = 4.48 และ S.D. = 0.62)
 
คำสำคัญ: ระบบยืม-คืนอุปกรณ์  1 การยืม-คืน2

Abstract
      The objectives of the study were to 1) development of Borrowing and Returning For Equipment System of Sony Technology Company Limited and 2) study the satisfaction of the users. The samples used were 30 staff from QA department of Sony Technology Company Limited. The instruments used were quality assessment and questionnaire. Data were analyzed by mean and standard deviation.
     The results found that the efficiency of the case study of development of Borrowing and Returning For Equipment System of Sony Technology Company Limited was at the “much” level with the average of mean =3.70 and S.D.=0.47 The users’ satisfaction was at the “most” level (mean =4.48 and S.D.=0.62 )
Keywords:  Borrowing and Returning For Equipment System 1 Borrowing and Returning 2

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
[1] ครูมีชัย ทัพธานี. วิธีการใช้งานโปรแกรม Notepad++
https://sites.google.com/site/kuchaipw/reim-tn-porkaerm-notepad-ni-kar-srang-web. (สืบค้นวันที่ 15 มกราคม.2563) 2554.
[2] พลชัย พิทักษานนท์กุล. ฐานข้อมูลและจัดการฐานระบบ
https://www.glurgeek.com/education. (สืบค้นวันที่ 18 มกราคม.2563) 2556.