การพัฒนาระบบรับงานป้าย กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิปปรินท์ติ้ง
THE DEVELOPMENT OF MATERIAL INVENTORY SYSTEM CASE STUDY OF ZIPPRINTING PARTNERSHIP LIMITED

Main Article Content

พณัฐดา ราชา, อริสรา มีใจมั่น, วชิรบดินทร์ ศุภธีรารักษ์, พวงมาลัย จันทรเสนา, ธนมญพฤทธิ์ สุขธนานิภาสิริ

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบรับงานป้าย กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิปปรินท์ติ้ง 2) หาประสิทธิภาพของระบบรับงานป้าย กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิปปรินท์ติ้ง และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของระบบรับงานป้าย กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิปปรินท์ติ้ง ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน และพนักงานผู้ใช้งานระบบ 10 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินประสิทธิภาพ (IOC เท่ากับ 0.89) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 
           ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าประสิทธิภาพของระบบรับงานป้าย ที่พัฒนาขึ้นมา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37) และระดับศึกษาความคิดเห็นของระบบรับงานป้าย ที่พัฒนาขึ้น ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.13) ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ความต้องการทำงานของระบบรับงานป้าย ด้วยวิธีการกล่องดำ (Black Box Testing) พบว่าระบบรับงานป้ายสามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และการออกแบบทุกรายการประเมิน สรุปได้ว่า ระบบรับงานป้ายมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

            The purpose of this research was to 1) Develop a signage work system a case study of Sip Printing Limited Partnership 2) Find the efficiency of the signage receiving system: a case study of a limited partnership Zip Printing 3) Study the opinions of the job board system. Case study limited partnership Zip Printing That the researcher developed into a sample group of experts 5 people and 10 system users The tools used were a satisfaction questionnaire. And the performance evaluation form (IOC = 0.89) the statistics used are percentage, mean and standard deviation. The results of this research showed that Found that the efficiency of the signboard system The results of this research showed that Found that the efficiency of the signboard system Developed The overview is at the medium level. (The average is 3.44, the standard deviation is 0.37) And the educational level, the opinions of the developed sign work system in the overall picture were at a high level. (The average is 3.83, the standard deviation is 0.13) Result of checking the accuracy of the signage system With the black box method (Black box testing) found that the system can accept the job And every design can be evaluated and concluded that the signage receiving system is efficient according to standard criteria

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1]  ดวงพร เกี๋ยงคำ. (2560).  คู่มือออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี:
       ไอดีซี พรีเมียร์.
[2]  ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2561).  สร้างเว็บแอปพลิเคชัน PHPMySQL.  นนทบุรี: 
       ซิมพลิฟาย.
[3]  บัญชา ปะสีละเตสัง. (2562).  พัฒนา Web Application ด้วย PHP และ MariaDB.  
       กรุงเทพ:  ซีเอ็ดยูเคชั่น.
[4]  phpBB Creating Communities. (2557).  วิธีการทดสอบ (white box, black 
       box) Software Testing”, MINDPHP.  สืบค้น 17 กุมภาพันธ์ 2563,  
       จาก  http://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?t=22045.
[5]  สุกัญญา บุตรช่วง และวิพรรษา แสนนาธนดล. (2556).  ระบบบริหารจัดการ
       ร้านป้ายไทศิลป์(โครงงาน). มหาสารคาม:  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม:
[6]  นริศรา คิดได้ และชาติวุฒิ ธนาจิรันธร. (2560).  การพัฒนาระบบสารสนเทศ
        เพื่อการจัดการโรงพิมพ์โรงพิมพ์พุทไธสง. วารสารวิทยาศาสตร์และ
        เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  บุรีรัมย์:
[7]  ณัฐวุฒิ นะติ๊บ และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล. (2561).  ระบบการจัดการร้าน: 
       กรณีศึกษา  ร้านยิวสปอร์ท.ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
       ระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:  
       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
[8]  โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2555).  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  System analysis 
        and design. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
[9]  วนิดา วาดีเจริญ รังสรรค์ เลิศในสัตย์ และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2560).  ระเบียบวิธีวิจัย
       จากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ.  กรุงเทพมหานคร:  ซีเอ็ดยูเคชั่น