ชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ำโสโครกล้นแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
Demo Detection Sewage by the Sensor Notification to the LINE Application

Main Article Content

นายปฐมพร แสงใต้

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ำโสโครกล้นแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ำโสโครกล้นแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ โดยกลุ่มทดลอง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คนจากหน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ใน คือ ชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ำโสโครกล้นแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ และแบบทดสอบ  เพื่อหาประสิทธิภาพ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
          ผลการวิจัยพบว่าผลการวิจัยพบว่า การหาประสิทธิภาพชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ำโสโครกล้นแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.38      และด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.02 จากการทดสอบการแจ้งเตือนและแสดงข้อความถูกต้องผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ โดยจากการทดสอบทั้งหมด 10 ครั้ง สามารถทำงานได้จำนวน 8 ครั้ง ข้อความที่แจ้งเตือนมีความถูกต้อง จำนวน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนการทดสอบทั้งหมด และจาก   การทดสอบการรับการแจ้งเตือนข้อความจากชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ำโสโครกล้นแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ไปยังโทรศัพท์ จากการทดสอบทั้งหมด 40 ครั้งสามารถทำงานได้จำนวน 36 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนการทดสอบทั้งหมด

          The objectives of this research were: 1) to design and build a Demo Detection Sewage by the Sensor Notification to the Application line.2) to determine the effectiveness of the Demo Detection Sewage by the Sensor Notification to the Application line. The sample consisted of five people in the Bank of Thailand. The research instruments were composed of Australian Teaching Method, Learning Achievement Test and Satisfaction Evaluation form. Data were analyzed by percentage, means and standard deviation.
          The result showed that the efficiency of Australian Learning Method was 80/90 which was according to the standard criteria 80/80, the students satisfied the Australian Learning Method at the level of “Most” ( = 4.38). 


Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

     
          [1] บริษัท แสงชัย มิเตอร์ จำกัด. (2556). เซนเซอร์วัดระดับ. [ระบบออนไลน์]. จากเว็บไซต์ :
 http://www.scmashopping.com/category/144/process-sensors-pressure-flow-level-temp/164-level-sensors-เซนเซอร์วัดระดับ.
 
         [2] สุวิทย์ เมาะราษี (2562). หลักการเขียนโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมผ่านบอร์ด Arduino. [ระบบออนไลน์]. จากเว็บไซต์ : https://morasweb.org/2019/10/10/การเขียนโปรแกรมควคุม
          [3] ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์. (2543). สถิติพื้นฐานพร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม. [ระบบออนไลน์]. จากเว็บไซต์ :  https://krupee.blogspot.com/rating-scale.html
          [4]  รักชนก ใยลีอ่าง. (2559). แสดงระดับน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือ Android. [ระบบออนไลน์]. จากเว็บไซต์ :  http://www.aimagin.com.
          [5]  นนทวัฒน์ จิตรค้ำคูณ และนายอัษฎาวุธ อู่เงิน. (2561). ชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ำเข้า น้ำล้น และระดับน้ำ 3 ระดับในถังเก็บน้ำใต้ดินแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
  สถาบันการ อาชีวศึกษาภาคเหนือ 3