โครงการชุดสาธิตเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแจ้งเตือนผ่านไลน์
Temperature and Humidity Notify Via LINE Demonstration Set

Main Article Content

นพรัตน์ สีตลพฤกษ์,นายนพชัย แผลงไพรี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) ออกแบบและสร้างชุดสาธิตเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแจ้งเตือนผ่านไลน์ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของชุดสาธิตเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแจ้งเตือนผ่านไลน์ ทั้งนี้ในการประเมินผลจะใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คนจากหน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการประเมินและทดสอบประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแจ้งเตือนผ่านไลน์ และแบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
          ผลการวิจัยพบว่า การประสิทธิภาพของชุดสาธิตเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชิ้นผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.29 ความเที่ยงตรงของการแจ้งเตือนเมื่อทำการทดสอบเวลาการแจ้งเตือนที่เวลา 09.00 น. เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง จำนวนที่ทดสอบผ่านทั้งสิ้นเป็นจำนวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อทำการทดสอบความเที่ยงตรงของการแจ้งเตือนเมื่อทำการทดสอบเวลาการแจ้งเตือนที่เวลา 14.00 น. เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง จำนวนที่ทดสอบผ่านทั้งสิ้นเป็นจำนวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

The objectives of this research were
1
The objectives of this research were 1) to design and build temperature and Humidity notify via LINE kits 2) to determine the effectiveness of temperature and humidity notify via LINE demonstration
set. The sample consisted of three people from the agency, the Bank of Thailand. The research instruments were composed of Australian Teaching Method, Learning Achievement Test and Satisfaction Evaluation form. Data were analyzed by statistics, means () and standard deviation (S.D.).
          The result of the research showed that the efficiency of Australian Learning Method was  100/100 which was according to the standard criteria 80/80, the students satisfied the Australian Learning Method at the level of Most = 4.69)

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[2] บทความ Arduino คืออะไร ตอนที่1 แนะนำเพื่อนใหม่ที่ชื่อ Arduino

https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/latest-blogs/what-is-arduino-ch1.html
[3] ทำความรู้จักกับบอร์ด ESP8266

http://dtecesp8266arduino.blogspot.com/2017/12/esp8266-esp8266-esp8266-wifi-3.html

[4] Arduino ESP8266 (NodeMCU)
http://narong.ece.engr.tu.ac.th/ei444/document/ESP8266.pdf
[5] พีรพงศ์รอดเทศ และสุวดีพ่วงรอด (2561:เกณฑ์การประเมิน). ชุดควบคุมการทำงานระบบแสงสว่างด้วย โทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3