เครื่องเติมน้ำมันเกียร์ออโต้
Automaic Gear Oil Fillng Machine

Main Article Content

ชนนาวัน ปลูกเงิน1 อิทธิพล ไชยมงคล2

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์ออโต้ ในการหาประสิทธิภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์ออโต้นั้น มีการประเมินโดยมีผู้ประสบการณ์ทั้งหมด 5 คนโดยการประเมินตามแบบสอบถามประเมินคุณภาพ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามความพึงพอใจในการด้านการออกแบบ ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจในด้านการใช้งาน เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประเมินการศึกษาเครื่องเติมน้ำมันเกียร์ออโต้ สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบชิ้นงานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมากซึ่งผลเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากซึ่งผลเฉลี่ยเท่ากับ4.20เครื่องเติมน้ำมันเกียร์ออโต้ เติมได้เฉพาะน้ำมันเกียร์ออโต้ มีประสิทธิภาพในการเติมน้ำมันเกียร์ออโต้ และมีความปลอดภายในการใช้งาน สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้งานต่อเครื่องเติมน้ำมันเกียร์ของการวิจัยครั้งนี้ได้ตามที่ต้องการ

          The purpose of this study was to find the efficiency of automatic gear oil filling machine. To find the efficiency of automatic gear oil filling machine, it was estimated by 5 experienced persons. It was estimated by quality assessment questionnaire. The questionnaire was divided into two parts. The first part concerns the satisfaction on design. The second part concerns the satisfaction on application in order to express opinions and suggestions. The results of the study can be concluded that the outcome of data analysis on design was in high level with average 4.50. The outcome of data analysis on application was in high level with average 4.20. The automatic gear oil filling machine can be used for filling only automatic gear oil. It has efficiency for filling automatic gear oil and safe for application. It can be concluded that the average satisfaction of this automatic gear oil filling machine was in demand. 

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

 
             [1] ประเสริฐ เทียนนิมิตร, เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด ยูเคชั้น บมจ. , 2558
             [2] ชัยยงค์ แก้วมงคล, งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน,  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด ยูเคชั้น บมจ. , 2547
             [3] สภาพร เชื้อเพ็ง, การหล่อลื่น, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,       2559
             [4] ยืม ภู่วรวรรณ, การบำรุงรักษาเครื่องยนต์, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด ยูเคชั้น บมจ. , 2556
             [5] ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, งานเครื่องยนต์, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด ยูเคชั้น บมจ. ,    2546
             [6] https://auto.mthai.com/news/tips/75155.html(ค้นเมื่อ3 มิ..2562)
             มิ..2562)
             [9] https://www.sanook.com/auto/34367/(ค้นเมื่อ23.มิ..2562)
             [10] https://www.gettgo.com/blog/know-about-oil-gear(ค้นเมื่อ27.        มิ..2562)