การพัฒนาระบบPart Supply ของ Warehouse กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
The development of part supply system in warehouse Case study : Sony Technology (Thailand) Company Limited

Main Article Content

นางสาวภัทรวดี จิตสว่าง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบ Part Supply ของ Warehouse กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ Part Supply ของ Warehouse กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ของพนักงานในส่วนของโรงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานในส่วนของ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด แผนก IM จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ (1) การพัฒนาระบบ Part Supply ของ Warehouse กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ (2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานการพัฒนาระบบ Part Supply ของ Warehouse กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

The purposes of the study were to 1) study the efficiency of the warehouse part supply system of Sony Technology Company Limited and 2) study the satisfaction of the users. The samples used were 200 staff from internet marketing department. The instruments used were of the warehouse part supply system of Sony Technology Company Limited and questionnaire. Data were analyzed by mean and standard deviation.
The results found that the operation of the warehouse part supply system gained the standard criteria. The users were satisfied at the level of the “most” (mean=4.49).

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] ปวริศร อนันต์สุทธิรักษ์. (2551). [ออนไลน์]. โปรแกรม notepad++ คือ. [สืบค้นเมื่อวันที่ 12         มกราคม 2563]. จาก https://www.thaicreate.com/community/notepad-plus-       plus.html