ชุดสาธิตแจ้งเตือนน้ำล้นอัจฉริยะ
The Intelligent and Overflow level of water demonstration set via mobile line Application

Main Article Content

นาย กฤษณวัฒน์ เพ็งกระจ่าง นาย สาธิต สวนสอน

บทคัดย่อ

       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดสาธิตแจ้งเตือนน้ำล้นอัจฉริยะ และ 2) เพี่อหาประสิทธิภาพการทำงานของชุดสาธิตแจ้งเตือนน้ำล้นอัจฉริยะ ทั้งนี้ในการประเมินผลจะใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน จากหน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการประเมินและทดสอบประสิทธิภาพของชุดสาธิตแจ้งเตือนน้ำล้นอัจฉริยะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดสาธิตการแจ้งเตือนน้ำล้นอัจฉริยะ และแบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
      ผลการวิจัย พบว่า ชุดสาธิตการแจ้งเตือนน้ำล้นอัจฉริยะ มีค่าคะแนนความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก และความเป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก มีประสิทฺธิภาพการทำงานของชุดสาธิตการแจ้งเตือนน้ำล้นอัจฉริยะ ที่สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด 2 เงื่อนไข 1)สามารถแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ได้ 2)สามารถสั่งหยุดการเติมน้ำตู้น้ำดื่มผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยวัดจากระยะทางในการทำงานของโทรศัพท์มือถือไปยังชุดสาธิตการแจ้งเตือนน้ำล้นอัจฉริยะ

     The objectives of this research were to 1) design and build the intelligent and overflow level of water demonstration set. 2) find the efficiency of an innovation. The samples for evaluating the efficiency were 5 experts from Bank of Thailand. Data was analyzed by mean, standard deviation and percentage. The research instruments were composed the intelligent and overflow level of water demonstration set and an Efficiency Test.
     The research findings found that the efficiency of a Demonstration set was at a high level (100%). The demonstration set specified with 2 conditions, could work with mobile line application and stop overflow water level via the mobile line application.         

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
[1] รักชนก ใยลีอ่าง. (2559:บทคัดย่อ). โครงการชุดควบคุมระดับน้ำผ่านมือถือ. คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[2] สุวิชชา พึ่งบุญ. (2555:บทคัดย่อ).โครงการเครื่องควบคุมระดับน้ำ คณะวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[3] สุวดี พ่วงรอด (2561: เกณฑ์การประเมิน). ชุดควบคุมการทำงานระบบแสงสว่างด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คณะเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยทคนิคพิษณุโลก.
[4] พงศ์วัชรากร  ดุษฎี. (2561:ผลของกานดำเนินงาน). ชุดสาธิตการเปิดใช้น้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์. คณะเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยทคนิคพิษณุโลก.
[5] นนทวัฒน์  จิตรค้ำคูณ. (2561:ผลของกานดำเนินงาน). ชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ำเข้า น้ำล้นและระดับน้ำ
คณะเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยทคนิคพิษณุโลก.