ชุดสาธิตเซอร์โวมอเตอร์
SERVO MOTOR DEMONSTRATION SET

Main Article Content

เกริกพล พุฒนาค

บทคัดย่อ

       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดสาธิตมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์  (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดสาธิตมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างชุดสาธิตมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านการออกแบบ ด้านการใช้งานและด้านคุณค่า ส่วนการศึกษาประสิทธิภาพของชุดสาธิตมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์ คณะผู้วิจัยได้ทำการทดลองโดยให้พนักงานช่างเทคนิคจำนวน 3 คน ทำการต่อวงจร
        ผลการการวิจัยพบว่า (1) ชุดสาธิตมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์บรรจุอยู่ในกระเป๋าอลูมิเนียม ประกอบไปด้วย ชุดอาร์เดียร์โน ชุดไดร์ฟ ชุดควบคุมและเซอร์โวมอเตอร์ มีความเรียบร้อยใช้งานได้  (2) ชุดสาธิตมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์ถูกต่อโดยพนักงานช่างเทคนิคคนที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง พนักงานช่างเทคนิคคนที่ 2 จำนวน 3 ครั้ง และพนักงานช่างเทคนิคคนที่ 3 จำนวน 4 ครั้ง รวม 10 ครั้งวงจรสามารถทำงานทุกครั้ง แสดงว่ามีประสิทธิภาพ
 

The objective of this research is (1) to design and build a servo motor demonstration set (2) to study the efficiency of a servo motor demonstration set, in which the research team has designed and built a servo motor demonstration set By having experts assess the design Usability and value The study of the efficiency of the servo motor demonstration kit The research team conducted an experiment by allowing 3 technicians to connect to the circuit.
        The results of the research show that (1) The servo motor demonstration package is packed in an aluminum bag consisting of the ardeano set, the drive unit, the control unit and the servo motor. (2) 3 servo motor demonstration sets were connected by the 1st Technician staff 3 times, the 2nd Technician staff 3 times, and the 3rd Technician staff 4 times, a total of 10 times. Can work every time Show that it is effective

 

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1]  เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) [ออนไลน์].
[2]  อาดูยโน่ [ออนไลน์].          เข้าถึงได้จาก  https://www.thaieasyelec.com/article-      wiki/latest blogs/what-is-arduino-ch1.html
[3]  การใช้ชุดขับมอเตอร์L298N [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก       http://naringroup.blogspot.com/2016/03/robot-l298n-dual-h-bridge-         motor.html
[4]  สเต็ปปิ้งมอเตอร์ (Stepping Moter) [ออนไลน์].
      เข้าถึงได้จาก http://www.thaiio.com/Hardware/stepmoter.htm