เครื่องฟื้นฟูสารทำความเย็น
Refrigerant Recycle Recovery Machine

Main Article Content

ชลิต พิพัฒน์พิมพา 1. รัตนะ พาขุนทุด 2. เจต ถาวร 3.

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องฟื้นฟูสารทำความเย็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพชิ้นงานและเครื่องฟื้นฟูสารทำความเย็น สถิติที่ใช้กับการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชิ้นงานภาพรวมทั้ง 2 ด้านพบว่ามีความเหมาะสมระดับมาก

The purpose of this study is to build and find the efficiency of the refrigerant recovery machine. The target group of this research is 5 experts and tools used in this research are the evaluation form of workpiece and the refrigerant recovery machine. The statistics used for data analysis are an average and standard deviation. The results of the research show the efficiency of the workpiece in both aspects is suitable at a high level.      

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
[1] สมศักดิ์ สุโมตยกุล, งานปรับอากาศรถยนต์, กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
[2] นิยม กิจโพธิ์, ระบบทำความเย็นและเครื่องเย็น, กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557
[3] บุญธรรม ภัทราจารุกุล, งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
[4] เชื้อ ชูขำ, งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2557
[5] ชัด อินทะสี, วงจรไฟฟ้ากระแสตรง, กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553