ชุดประลองระบบควบคุมเครื่องยนต์ HONDA CIVIC R18
HONDA CIVIC R 18 Engine Control System Tournament Set

Main Article Content

เอกพล ถาบุญเรือง1 อุเทน โปยขุนทด2ชนะ แตงคง3

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณภาพชุดประลองระบบควบคุมเครื่องยนต์ HONDA CIVIC R18 ในการหาประสิทธิภาพชุดประลองระบบควบคุมเครื่องยนต์ HONDA CIVIC R18 นั้น มีการประเมินโดยผู้มีประสบการณ์จำนวน 5 คน โดยการประเมินตามแบบสอบถามประเมินคุณภาพ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามด้านการออกแบบ ตอนที่ 3. สอบถามด้านการใช้งาน ผลการประเมินการศึกษาชุดประลองระบบควบคุมเครื่องยนต์ HONDA CIVIC สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบชิ้นงานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมาก( =3.70)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมาก ( =4.00) การทดลองการใช้งานจริงโดยการจำลองปัญหาที่อุปกรณ์ของชุดประลองระบบควบคุมเครื่องยนต์ HONDA CIVIC R18 ดังต่อไปนี้  Air Four, Motor EGR , Oxygen sensor , Coolant temperature sensor , Camshaft sensor , Crankshaft position sensor , ignition coil, Knock sensor, injector และ Idle control motor พบว่าสามารถจำลองปัญหาได้กับอุปกรณ์ทุกตัว และเมื่อใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ตรวจสอบ สามารถตรวจพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ได้ โดยมีเปอร์เซ็นของความถูกต้อง 100% จึงสรุปได้ว่าชุดประลองระบบควบคุมเครื่องยนต์ HONDA CIVIC R18 สามารถวิเคราะห์ปัญหาระบบควบคุมเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

Abstract
        The objective of this study was to find the quality of the engine control system tournament set of HONDA CIVIC  R 18.   Finding the effectiveness of the engine control system tournament set  evaluated by 5 experience people. Evaluate the quality assessment questionnaire divided into 3 parts which are : Part  1 information regarding respondents status,  part  2 design questions, part 3 Questions about usability .The study result of the Honda CIVIC Engine Control System Tournament the study concluded that the data analysis results on the work piece design are satisfied at high level (xˉ = 3.70).The analysis usage data results are satisfied at high level (xˉ = 4.00). The actual operation experiment by simulating the problems at the equipment of the engine control system tournament set of HONDA CIVIC  R 18 as follows :Air Four, Motor EGR , Oxygen sensor , Coolant temperature sensor , Camshaft sensor , Crankshaft position sensor , ignition coil, Knock sensor, injector and Idle control motor found that the problem can be modeled with all devices  and  when using the engine analyzer to check engine problems can detect problems with the engine 100% accuracy .  Therefore, it can be concluded that the HONDA CIVIC R18 engine control system tournament set can analyze engine control problems effectively in accordance with the set objectives.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

                                 เอกสารอ้างอิง
[1]  บุญสืบ  โพธิ์ศรี  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์เบื้องต้น. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ส่งเสริมอาชีวะ, 2538
[2] อำพล  ซื่อตรง งานไฟฟ้ายานยนต์. กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์ส่งเสริมวิชาการ, 2548
[3] อำพล  ซื่อตรง  ไฟฟ้ารถยนต์ 2 กรุงเทพ ฯ:  สำนักพิมพ์ส่งเสริมวิชาการ, 2548
[4] นพดล  เวชวิฐาน. เครื่องยนต์ EFI.   กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักพิมพ์2552