ชุดจำลองระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์
Line alert system simulation kit

Main Article Content

ณัฐพล อุ่นกล่อม1 เจต ถาวร2

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณภาพชุดจำลองแจ้งเตือนผ่านไลน์ในการหาประสิทธิภาพชุดจำลองแจ้งเตือนผ่านไลน์นั้นมีการประเมินโดยผู้มีประสบการณ์ทั้งหมด 5 คน โดยการประเมินตามแบบสอบถามประเมินคุณภาพ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2. สอบถามความพึงพอใจด้านการออกแบบชุดจำลองแจ้งเตือนผ่านไลน์ ตอนที่ 3. สอบถามความพึงพอใจด้านการใช้งาน เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประเมินการศึกษาชุดจำลองแจ้งเตือนผ่านไลน์ สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบชิ้นงานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมากซึ่ง( ) เท่ากับ 3.60 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมากซึ่ง
( ) เท่ากับ 3.68 ชุดจำลองแจ้งเตือนผ่านไลน์สามารถแจ้งเตือนในระยะได้และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ผลการทดลองการใช้งานจริงของชุดจำลองแจ้งเตือนผ่านไลน์จำนวน 5 ครั้ง สรุปได้ว่าโดนการบุกรุกพื้นที่บ้านส่งสัญญาณด้วยการแจ้งเตือนด้วยเสียงสัญญาณมีค่าเฉลี่ย 3 วินาที ทดสอบรัศมีการตรวจจับในระยะ3เมตรพบว่าการทำงาน การตรวจจับความเคลื่อนไหวมีค่าความถูกต้อง100% การใช้ชุดจำลองแจ้งเตือนผ่านไลน์สามารถป้องกันการบุกรุกพื้นที่ในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

Abstract
 
The objective of this study is to find the quality of the LINE alert model. To find the efficiency of the LINE alert model, it has been evaluated by 5 experienced people by evaluating according to the Quality Assessment Questionnaire divided into 3sections which are 1.Information regarding the status of the respondents, part 2. Question about the satisfaction of the design, simulation, and alert via LINE. Section 3. Inquire Satisfaction of user. To provide comments and suggestions The result of the evaluation of the online alert simulation model concluded that the results of the data analysis of the design were at a high level (xˉ) equal to 3.60. The results of the data analysis of the applications were satisfied. At a high level, which (x 3.6) equals 3.68.The line alert model can periodically alert and be safe to use. The actual results of the experiment using 5 line alarm simulators conclude that the home area has been trespassed by a sound alert with an average of 3 seconds. Testing the detection radius of 3 meters found that The work Motion detection is 100% accurate. Using LINE alarm simulators can effectively prevent intrusion into the home for the intended purpose.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
(1)จักรชัย โสอินทร์ (2555). Android AppDevelopment ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี:บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด.
(2)ชนนิกานต์ บุตรบำรุง เชิร์ฟเวอร์ การควบคุมผ่านแอนดรอยด์. (2556).ปริญญานิพนธ์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
(3)ศิริวรรณ เอี่ยมบัณฑิต. (2557). เทคโนโลยีภายใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง.ปริญญานิพนธ์. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(4)เมธีนัทธ์ คำเพราะ. (2557). การพัฒนาระบบติดตามและแจ้งเตือนโดยใช้เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง.ปริญญานิพนธ์. มหาวิทยาลัยบูรพา
(5)เอกชัย มะการ. (2552). หนังสือเรียนรู้เข้าใจใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ด้วย Arduino. กรุงเทพฯ : บริษัท อีทีที จำกัด.