การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบทำให้เกิดอุบัติเหตุของพนักงานฝ่ายผลิต
A study of factors affecting production accidents of production staff

Main Article Content

ภรวัฒน์ธน บุญนำแสง , ธนาวัฒน์ เชื่อเจ็ดตน, ชนะจิต คำแผง, เพ็ญศิริ ทองทวี,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตของบริษัท เอส.อาร์.พาร์ท แอนด์ได จำกัด 2) เพื่อศึกษาการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานบริษัท เอส.อาร์.พาร์ท แอนด์ได จำกัด จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนที่ 1 ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านบุคคล 2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการทำงาน 3) ปัจจัยด้านเครื่องจักร 4) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
           ผลการวิจัยสรุปได้ว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก คน มีผลกระทบต่อการทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองลงมาคือ ปัจจัยด้านปัจจัยด้านบุคคล และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ปัจจัยด้านเครื่องจักร มีค่าเฉลี่ย 4.9,4.7,4.6 และ 4.5 ตามลำดับ ปัจจัยการแก้ปัญหา     คือ เพิ่มความสว่างภายในโรงงาน แล้วมิให้พนักงานหยอกล้อกันในเวลางาน เพื่อลดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน 

Abstract
The purpose of this research was to 1) study factors affecting the behavior of Employee safety Production level of the company SR Parts and Dai Company Limited2) to study for solutions to prevent and solve problems The accident in work samples, the research sample consisted of 14 employees of SR Parts and Dai Company Limited. This research is a questionnaire divided into 2 parts, 1 part of the respondents, part 2, the factors that cause Accidents occurring in operations are divided into 4 areas which are 1) personal factors 2) behavioral factors 3) machinery factors 4) working environment factors The statistics used for data analysis were mean and standard deviation. The results of the research can be concluded that human risk has an effect on The most accidents are the work environment factors, followed by the personal factors and the lowest mean is the machine factors with the average values of 4.9,4.7,4.6 and 4.5 respectively. Increase the brightness of the factory and prevent employees from teasing each other during working hours. To reduce accidents during work.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1]      เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน (2557: 136) อธิบายความหมายของอุบัติเหตุไว้ว่kอุบัติเหตุ (Accidents) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ไม่ได้คาดคิด ไม่ได้ตั้งใจ http://iph.sut.ac.th/personnel/instructor/occ/kiattisak-batsungnoen/
[2]      วิทยา อยู่สุข (2555: 45) อธิบายความหมายของอุบัติเหตุไว้ว่าอุบัติเหตุ (Accidents) โดยทั่วไปนั้น หมายถึง เหตุการณ์ อุบัติการณ์ (Incidents) ทุกชนิดที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการคาดคิดมาก่อน http://clm.up.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=301390 
[3]      เอมอัชฌา (รัตน์ริมจง) วัฒนบุรานนท์ (2548: 3) [3] อธิบายความหมายของอุบัติเหตุไว้ว่าอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์หรืออันตรายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดหรือตั้งใจมาก่อน http://202.29.105.1/ulib/dublin.php?ID=30120
[4]      อนุศักด์ ฉิ่นไพศาล (2556: 19) [4] อธิบายความหมายของอุบัติเหตุไว้ว่า อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไม่ได้ตั้งใจhttp://lib.bcnpy.ac.th/ulibm/dublin.php?ID=13399159073#.XmeQCqgzZqM
[5]      ศีขรินทร์ สุขโต (2553: 2) [5] อธิบายความหมายของอุบัติเหตุไว้ว่า อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้วางแผนไว้ล่วงหน้าซึ่งก่อให้เกิดความบาดเจ็บ พิการหรือตายhttp://opac.vru.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=8564468