การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย
DEVELOPMENT OF MATERIAL DISBURSEMENT SYSTEM CASE STUDY SONY TECHNOLOGY THAILAND CO., LTD

Main Article Content

อานุภาพ วันชา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงาน Stand Alone แผนก lens Production Control Department โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1) ระบบการเบิกจ่ายอุปกรณ์ กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการเบิกจ่ายอุปกรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ค่าร้อยละ เฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
          ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบการเบิกจ่ายอุปกรณ์  กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด มีระบบ login มีเมนูตะกร้าสินค้า ประวัติการเบิกจ่าย ระบบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้า 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อยู่ในระดับมากที่สุด  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 

Abstract
The purposes of this research were to develop the inventory system in Sony Technology Thailand Co., Ltd., and to study the satisfaction of the users. The 30 samples for testing system were chosen from Lens Production Control Department of Sony Technology Thailand. The research tools composed of the inventory system, and evaluation form of satisfaction. Data was statistically analyzed by mean and standard deviation.
            The results of this research found that the effective of inventory system was at the “much” level (mean =4.27, S.D.=0.45) and the users satisfied the inventory system at the “much” level. (mean =4.51, S.D.=0.51)

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
[1]  บุญชม ศรีสะอาด, (2556). วิธีดำเนินการวิจัย. https://library.kku.ac.th/ulib/dublin.php?ID=47549#.
มหาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. จันทบุรี. (สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562).                
[2] บุรินทร์ รุจจนพันธุ์. (2013).เกณฑ์การแปลความหมายของ ลิเคิร์ท (Likert Scale).
https://www.thaiall.com/blog/tag/likert/. (สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน2562).
[3] วิลาวัลย์  ถั่วทอง. (2559). ระบบเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์. https://issuu.com/371822/docs/
                   (สืบค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2562)