ปั้มน้ำไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง
High pressure DC water pump

Main Article Content

ธนากร กรอารีรัตน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบและสร้างปั้มน้ำไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง (2) เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพปั้มน้ำไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างปั้มน้ำไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านการออกแบบ ด้านการใช้งานและด้านคุณค่า ส่วนการศึกษาประสิทธิภาพของปั้มน้ำไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงคณะผู้วิจัยได้ทำการทดลองในสภาพจริงโดยการนำไปล้างเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จำนวน 3 ตัวพร้อมกันและนำไปล้าง AHU จำนวน 2 ตัวพร้อมกัน
          ผลการการวิจัยพบว่า (1) ปั้มน้ำไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงมีรูปแบบที่ประกอบไปด้วยชุดจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมปั๊มน้ำและชุดเพิ่มแรงดันน้ำทำจากท่อ PVC   (2) ปั้มน้ำไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงสารถนำไปใช้ล้างเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จำนวน 3 ตัวพร้อมกัน โดยใช้แบตเตอรรี่ 3 ตัวใช้เวลา 90 นาที และนำไปใช้ล้าง AHU จำนวน 2 ตัวพร้อมกัน โดยใช้แบตเตอรี่ 2 ตัวใช้เวลา 100 นาที

      The purposes of the study were to 1) design and create high pressure DC water pump, and 2) study the quality of pump. The researchers designed and created this device and it was assessed by the specialists on its design. Data was analyzed by mean and standard deviation.
High pressure DC water pump was used for cleaning 24,000 BTU air conditioner by 3 batteries took 90 minutes and cleaning 2 AHU by 2 batteries took 100 minutes. The quality gained efficiency.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

 
 

[1]   มอเตอร์และหลักการทำงานของมอเตอร์.[ออนไลน์]

      เข้าถึงได้ :https://sites.google.com/site/seennoppadon015/mxtexr/mxtexr

[2]   เครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่และส่วนประกอบอื่นๆ.(2560) [ออนไลน์]

      เข้าถึงได้ :https://solarsmileknowledge.com/
[3]   วงจรเรียงกระแส. [ออนไลน์]
      ข้าถึงได้จาก : https://phukphan.blogspot.com/
[4]   แอร์แว.[ออนไลน์]    เข้าถึงได้จาก :                                                                    http://welovesphanat.blogspot.com/2017/02/blog-post_10.html
[5]   กำลังไฟฟ้าพลังน้ำ.[ออนไลน์]
      เข้าถึงได้จาก : http://www.reca.or.th/library-hydro-power.aspx