เครื่องบดหลอดไฟแบบชนิด T5-28W,T5-18W
LAMP GRINDER

Main Article Content

ศุภวิชญ์ ทองหล่อ ,นายเฉลิมวุฒิ สาใจ

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องบดหลอดไฟ 2) เพื่อหาประสิทธิของเครื่องบดหลอดไฟ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้คือบุคลากร ของบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จำนวน 10 คน ได้มาจากวิธีการเลือกแบบ การใช้เครื่องบดหลอดไฟ โดยใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบT5-28W ในการนำมาใช้ในการบดเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยได้แก่ แบบหาประสิทธิภาพความพึงพอใจของเครื่องบดหลอดไฟ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย(x ̅)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
             ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้งานเครื่องบดหลอดไฟแบบชนิดT5-28W,T5-14W  ในด้านการออกแบบอยู่ในระดับความพุงพอใจมากที่สุด ( =4.5) และด้านประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.62) การทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องบดหลอดไฟแบบชนิดT5-28W,T5-14W  อุปกรณ์ทุกอย่างสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
             

               The purpose of this research 1) To design and build a lamp grinder2) For users to grind the lamp that is not being used to be smaller than the size1.5 Square centimeter table3) For use in the workplace that has to change thenumber of lamps Is a very high number each day. The sample used in this study is Technician staff with Techno Service Maintenance department takes care at Chamchuri Square Building. 
               And the Department of Social Development and Welfare Is a usability tester of 10 people. The data collection toolsa Satisfaction questionnaire for the lamp grinder type T5-28W, T5-14W. And analyze the data by using mean( ) And standard deviation (S.D.)The study found that Factors affecting the selection of lamp grinders, type T5-28WIn the design aspect, the highest level (  = 4.5) and the efficiency in the highest level (  = 4.62) testing for the efficiency of the lamp grinder type T5-28W, T5-14W. All devices can actually work.
                

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] “มอเตอร์ 220AC” [ออนไลน์] http://praponangkeaw-motor.blogspot.com
      ( 3 มกราคม 2563)
[2] “เฟืองเกียร์” [ออนไลน์] intertoshop.com/th/products/category
      (3 มกราคม 2563)
[3] “แมกเนติก คอนเทคเตอร์” [ออนไลน์] principle-of-magnetic-contactor/ (4 มกราคม 2563)
[4] “โอเวอร์โหลด” [ออนไลน์] https://mall.factomart.com/what-is-a-overload-relay/
      (5 มกราคม 2563)
[5] “ปริมาณขยะหลอดไฟของตึกจามจามจุรีสแควร์และตึกกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ”
      (8 กุมภาพันธ์ 2562)