สวิตช์เปิด-ปิดไฟออนไลน์ห้องควบคุมอาคารมาตรธำรง (NIMT)
Switch Online in The Control Room for Maattam-rong building

Main Article Content

อรรถพร พูลสวัสดิ์

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อออกแบบและสร้างสวิตช์เปิด-ปิดไฟออนไลน์ห้องควบคุมอาคารมาตรธำรง (NIMT) (2) เพื่อหาประสิทธิภาพของสวิตช์เปิด-ปิดไฟออนไลน์ห้องควบคุมอาคารมาตรธำรง (NIMT) (3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อสวิตช์เปิด-ปิดไฟออนไลน์ห้องควบคุมอาคารมาตรธำรง (NIMT) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือหัวหน้าและรุ่นพี่ในที่ทำงานในอาคารมาตรธำรง (NIMT) เป็นผู้ทดสอบการใช้งานจำนวน 10 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบหาประสิทธิภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
            ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้งาน สวิตช์เปิด-ปิดไฟออนไลน์ห้องควบคุมอาคารมาตรธำรง (NIMT) ในด้านการออกแบบอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.57) และด้านประสิทธิภาพการใช้งานมีค่าเฉลี่ย (x ̅= 4.53) การทดลองหาประสิทธิภาพการทำงานของ สวิตช์เปิด-ปิดไฟออนไลน์ห้องควบคุมอาคารมาตรธำรง (NIMT) ทุกอย่างสามารถทำงานได้ปกติ จริง

              The objective of this research was to (1) to design and construct the Switch Online in The Control Room for Maattam-rong building (NIMT) (2) to find the efficiency of the Switch Online in The Control Room for Maattam-rong building (NIMT) (3) to Find the user satisfaction with the Switch Online in The Control Room for Maattam-rong building (NIMT). The Car Insurance Program (NIMT) is a user tester of 10 people. The research tools include Form for finding efficiency and satisfaction questionnaire Analyze the data by using the statistics of mean (x ̅) and standard deviation (S.D.)
               The results of the research showed that Factors that affect usage selection The Control Room for Maattam-rong building (NIMT) in the aspect of design is the highest level (x ̅= 4.57) and the efficiency of the average (x ̅= 4.53) an experiment to find the performance of System equipment demonstration set The Control Room for Maattam-rong building (NIMT), everything can work normally.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Lab 7 การเชื่อมต่อ NodeMCU/ESP8266 กับ NETPIE ด้วย ESP8266 microgear.[ออนไลน์]
   : https://netpie.gitbooks.io/nodemcu-esp8266-on-netpie/content/lab-7.html
      .(5 กุมภาพันธ์ 2563)
2. รู้จักเทคโนโลยี Cloud Computing (คลาวด์ คอมพิวติ้ง) กับ NETPIE (เน็ตพาย).[ออนไลน์]
   : https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=215&t=43372 .(5 กุมภาพันธ์ 2563)
3. การใช้งานบอร์ด WeMos D1 ESP8266 และตัวอย่างการทำเป็น Webserver ผ่าน WiFi.[ออนไลน์]
   : http://www.arduino.codemobiles.com/article/20/การใช้งานบอร์ด-wemos-d1-esp8266-และตัวอย่างการทำเป็น-webserver-ผ่าน-wifi .(5 กุมภาพันธ์ 2563)